Kernen Buren, tweede herziening
Logo Buren
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Kernen Buren, tweede herziening
 
De gemeenteraad van Buren stelde op 30 juni 2015 het bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening gewijzigd vast.
 
Wat maakt dit bestemmingsplan mogelijk?
Het bestemmingsplan “Kernen Buren, tweede herziening’’ is het tweede veegplan voor de kernen en bedrijventerreinen. In dit veegplan bundelen wij plannen van verschillende initiatiefnemers in één bestemmingsplan. Het bestemmingsplan “Kernen Buren, tweede herziening” maakt onder andere de volgende nieuwe ontwikkelingen mogelijk:
 
Plaats
Straat
Ontwikkeling
Ingen
Rijnstraat 1a
Vergroting van het opslagterrein
 
Maurik
Molenstraat 24b
Realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw
 
Ommeren
Dr. Guepinlaan 3
Realisatie van een woning op de bovenverdieping van het winkelpand
 
Zoelmond
Plein 7
Realisatie van 1 woning in een monumentale hooiberg
 
Zoelmond
Groeneweg 1a
Realisatie van 3 woningen
 
Zoelmond
Schoolstraat 4
Het gebruik van een woning in een bestaand, karakteristiek pand
 
Ook een aantal andere gebieden maken onderdeel uit van het bestemmingsplan “Kernen Buren, tweede herziening”. Voor deze andere gebieden leggen wij de bestaande situatie vast. Dit doen wij om verschillende redenen. Een reden kan zijn dat voor deze gebieden nu nog oude bestemmingsplannen gelden. Een andere reden kan zijn dat het bestemmingsplan voor deze percelen niet overeenkomt met de feitelijke situatie. Wij doen dit onder andere voor de volgende gebieden:
 
Plaats
Straat
Ontwikkeling
Beusichem en Maurik
Markt 9, 13, 29a, en 31 te Beusichem en Dorpsplein 3a te Maurik
Het opnemen van een afwijking om de mogelijkheid te bieden voor een terras aan de horecafunctie
 
Buren
Graafschapsstraat 5a
Het verwijderen van de horeca functie
 
Erichem
Binnenstraat 1a en 3
Het opnemen van de regeling voor de uitoefening van een ‘aan huis verbonden bedrijf’ en/of een webwinkel
 
Ingen
Het Woud
Afwijkende afstandsmaat hanteren voor woningen aan de zijdelingse perceelsgrens
 
Ingen
Rijnstraat 10
Afwijkende afstandsmaat hanteren voor woningen aan de zijdelingse perceelsgrens
 
Lienden
Adelsweg 12, 14 en 16
De percelen bestemmen tot bedrijventerrein
 
Lienden
Lingemeer
De grond langs de watergang aan de noord- en oostkant bestemmen als Groen
 
Lienden
Oudsmidsestraat 50
De mogelijkheid van een bedrijfswoning in het oorspronkelijk als woonhuis opgerichte gebouw
 
Lienden
Papestraat
Het parkeerterrein voor de Tennisclub Lienden krijgt de bestemming Verkeer
 
Lienden
Marktplein 10
Conform vorige bestemmingsplan terugbrengen oude bestemming.
 
Maurik
Meidoornstraat (westzijde) in de Slaag
Bestemming ‘Water’ wijzigen naar de bestemming ‘Groen’
 
Maurik
Pr. Marijkelaan 32 – 32a
Het opnemen van een afwijking om de mogelijkheid te bieden voor een terras aan de horecafunctie
 
Maurik
De Wetering 1
Het toestaan van kantoorfunctie voor andere bedrijven
 
Maurik
Doejenburg bedrijventerrein
Het toestaan van een maximaal aantal van 15 bedrijfswoningen
 
Maurik
Saffatinstraat 84
Het toekennen van de bestemming ‘Verkeer’ om het tekort aan parkeerplaatsen op te lossen
 
Ommeren en Buren
Ommerenveldseweg 9 te Ommeren en Buitenhuizenpoort 25 te Buren
Het terras bij de horecafunctie is bij recht meegenomen op grond van eerdere vergunningen
Diverse kernen
 
De aanduiding ‘vrijwaringszone – duin 400 m’ is gewijzigd in ‘Vrijwaringszone – molenbiotoop 400 m’. Duin was foutief opgenomen.
 
 
 
Hoe kunt u het bestemmingsplan bekijken?
Het  gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening ligt 6 weken voor beroep ter inzage. De periode start op 13 augustus 2015 en loopt tot en met 23 september 2015. U kunt in deze periode de stukken bekijken bij de publieksbalie in het gemeentehuis, De Wetering 1 te Maurik. Dagelijks open van 9.00 tot 12.00 uur.
 
Het plan is ook te bekijken via www.buren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Het plan IDN-nummer is NL.IMRO.0214.KOMBP20140002-vg01.
 
Hoe kunt u reageren op het plan?
Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan kunt u binnen de termijn beroep instellen als:
 • 1.
  U op tijd uw zienswijze indiende tegen het eerdere ontwerp-besluit;
 • 2.
  U belanghebbende bent en kan aantonen dat u met terechte reden niet in staat was om uw zienswijze tegen het voorgaande ontwerp-besluit in te dienen;
 • 3.
  U belanghebbende bent en het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen. Dit is dus alleen van toepassing bij een gewijzigd vastgesteld besluit.
 
Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
 
In het beroepschrift staat in ieder geval:
 • 1.
  Uw naam en adres;
 • 2.
  De dagtekening;
 • 3.
  Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • 4.
  De redenen van het beroep en
 • 5.
  Uw handtekening.
 
Voorlopige voorziening Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat de Raad van State beslist over uw beroep. Misschien kunt of wilt u die beslissing op uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een regeling te treffen. Deze regeling heet een voorlopige voorziening of schorsing. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en beslist of het besluit nog niet in werking moet treden. U moet dan wel een beroepschrift hebben ingediend. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Nadat u het beroepschrift heeft ingediend krijgt u bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.
 
Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de heer G.J. van Rhijn van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is  te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente Buren: 14 0344 (alleen die zes cijfers).
 
Naar boven