Vastgesteld wijzigingsplan “Laarstraat 5”
Logo Someren
Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan “Laarstraat 5” ter inzage ligt.
Inhoud plan
Via het wijzigingsplan “Laarstraat 5” is de agrarische bestemming op het perceel kadastraal bekend als gemeente Someren sectie R, nummer 1019, plaatselijk bekend als Laarstraat 5 te Someren gewijzigd in een bestemming ‘Bedrijf’. De bestemmingswijziging vindt plaats ten behoeve van de vestiging van een handelsbedrijf in fourage en transport. Het plan is op 28 juli 2015 ongewijzigd door burgemeester en wethouders vastgesteld.
Stukken ter inzage
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan samen met de onderliggende stukken vanaf vrijdag 14 augustus 2015 gedurende zes weken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden dient u een afspraak te maken. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. De beroepstermijn duurt van 15 augustus tot en met 25 september 2015.
Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0847.BP2015001-VS01). Via de website www.someren.nl wordt u doorgelinkt naar de vindplaats op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep aantekenen
Tijdens de genoemde beroepstermijn kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Beroep kan worden aangetekend door een belanghebbende die eerder een zienswijze heeft aangetekend tegen het ontwerp-wijzigingsplan.
Naar boven