Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32, lid 1 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 673d, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 8 van de Regeling UWV Ontslagproce-dure, artikel 1, onderdeel c, en artikel 3, eerste lid van de Wet melding collectief ontslag en de artikelen 4:4 en 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding:

een verzoek als bedoeld in artikel 8 van de Regeling UWV Ontslagprocedure;

b. melding collectief ontslag:

een melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet melding collectief ontslag;

c. UWV:

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2 Wijze van indiening

  • 1. UWV heeft voor de werkgever formulieren vastgesteld voor het indienen van een verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding alsmede voor het doen van een melding collectief ontslag. Deze formulieren stelt UWV via haar website uwv.nl en/of werk.nl beschikbaar.

  • 2. Een verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding en een melding collectief ontslag worden ingediend met gebruikmaking van de in het eerste lid bedoelde formulieren.

  • 3. Een verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding of een melding collectief ontslag wordt niet in behandeling genomen als deze niet op de voorgeschreven wijze, bedoeld in het tweede lid, is ingediend.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 7 juli 2015

B.J. Bruins Voorzitter Raad van bestuur UWV

TOELICHTING

UWV, heeft op grond van artikel 7:673d, eerste lid van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 8 van de Regeling Ontslagprocedure UWV, zoals die luiden na de inwerkingtreding van het ontslagdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015, de wettelijke taak om verzoeken om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding te behandelen. Op grond van de artikelen 1, 3 en 4 van de Wet melding collectief ontslag heeft UWV ook de wettelijke taak om meldingen collectief ontslag te beoordelen en af te handelen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft procedureregels vastge-steld, die zijn neergelegd in de Regeling UWV Ontslagprocedure en de Ontslagregeling. Op grond van artikel 8 van deze regeling kan een kleine werkgever verzoeken om afgifte van een zogeheten verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding indienen. Daartoe toetst UWV of is voldaan aan artikel 24 van de ontslagregeling. Het verzoek moet door de werkgever gelijktijdig met de ontslagaanvraag worden ingediend. UWV hecht er aan dat de informatie die de werkgever moet verstrekken bij de ontslagaanvraag naadloos aansluit op de informatie die verstrekt wordt bij het verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding. Dit kan alleen goed geborgd worden door, evenals het aanvraagformulier voor ontslag ook dit verzoek te laten verlopen via een verplicht gesteld formulier.

Daarnaast is het gebruik van de formulieren nodig om verzoeken om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding en meldingen collectief ontslag gestructureerd, efficiënt en binnen een redelijke termijn te kunnen behandelen. Ook is het in het belang van de werkgever dat hij precies weet en toegelicht krijgt welke gegevens en bescheiden nodig zijn bij dergelijke verzoeken en meldingen. Op deze manier is de kans gering dat de verzoeken respectievelijk de meldingen niet in behandeling worden genomen respectievelijk niet worden aangemerkt als een rechtsgeldige melding.

De formulieren worden op de website van UWV (www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/ index.aspx) en/of op www.werk.nl geplaatst. Met dit besluit wordt op grond van de artikelen 4:4 en 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht het gebruik van deze formulieren verplicht gesteld. Indien en voor zover deze formulieren op een later moment gewijzigd worden geldt de alsdan op genoemde website nadien beschikbaar gestelde versie als de verplicht gestelde versie.

Het is denkbaar dat werkgevers na de inwerkingtreding van dit besluit nog niet goed op de hoogte zijn van de verplichtstelling en/of vragen heeft over de wijze van invulling van de formulieren. Daarom kan een werkgever zich met vragen over het in te vullen formulier zich via het KCC tot het 1e lijns plus-loket van AJD Rotterdam wenden. Dit sluit niet uit dat werkgevers bij gebruik van de formulieren een onvolledig verzoek of een incomplete melding indienen. Zij worden dan verzocht het verzoek resp. de melding aan te vullen.

Gelet op de korte tijdspanne voor inwerkingtreding van het verplicht gebruik van de vastgestelde formulieren, zal in voorkomende gevallen soepel worden omgegaan met gevraagd uitstel voor het aanvullen van een verzoek of melding dan wel het op de juiste wijze indienen van een verzoek of een melding.

Amsterdam, 7 juli 2015

B.J. Bruins Voorzitter Raad van bestuur UWV

Naar boven