Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UitgeestStaatscourant 2015, 24138Vergunningen
Gemeente Uitgeest: verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Langebuurt 81
Logo Uitgeest
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning is verleend voor het project de realisatie van een woonhuis op het perceel Langebuurt 81 te Uitgeest.
 
Locatie
De projectlocatie waar de woning gebouwd gaat worden bevindt zich ter hoogte van de Langebuurt 81 in het oostelijk deel van de oude dorpskern van Uitgeest. De beoogde bouwlocatie voor de woning is gelegen aan de achterzijde van dit perceel dat aan de oostzijde grenst aan het Binnenmeer.
 
Inzage
De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van 5 augustus 2015 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage. De stukken kunnen geraadpleegd worden via:
- de website van de gemeente Uitgeest, www.uitgeest.nl. onder de sitemappen gemeentehuis en terinzagelegging;
- bij de publieksbalie van het gemeentehuis dat is gevestigd aan de Middelweg 28 te Uitgeest en is geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur en donderdagavond van 18.30-20.00 uur.
 
Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. N.A.E. van Offeren van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer 0251-361111.
 
Beroep rechtbank
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, door het indienen van een beroepschrift. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
 
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:
 • 1.
  de naam en het adres van de indiener;
 • 2.
  de dagtekening;
 • 3.
  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;
 • 4.
  de gronden van het beroep
 
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 
Indien tegen dit besluit beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen. Voor de behandeling van dergelijke verzoeken is griffierecht verschuldigd.
 
Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 
Uitgeest, 5 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Uitgeest
 
Bekendmaking Wet geluidhinder
 
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt, namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, bekend dat voor de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest, een hogere waarde voor de geluidbelasting is vastgesteld.
 
Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest, een verzoek om vaststelling van een hogere waar­de in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. De vastgesteld hogere waarde heeft betrekking op wegverkeerslawaai.
 
De bevoegdheid van het college van Uitgeest tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidsbelasting is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond. De directeur van de Omgevingsdienst IJmond heeft het besluit tot vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting ten behoeve van de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest genomen.
 
Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 5 augustus 2015 gedurende 6 weken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 ter inzage bij de Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk en van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en vrijdags van 09.00 t/m 12.00 uur bij het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 28 te Uitgeest gedurende openingstijden.
 
Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest”.