Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2015, 23956Vergunningen
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning verleend ; dossiernummer Om15.0004, Achter de Hoven 50, 6137 SK te Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure).
Logo Sittard-Geleen
Omschrijving activiteit(en): het bouwen van een patiowoning
Locatie: Achter de Hoven 50, 6137 SK te Sittard
Datum ter inzage legging: 27/07/2015
Dossiernummer: Om15.0004
 
Het hierboven vermelde besluit en de hierbij behorende stukken liggen vanaf de datum ter inzage legging gedurende zes weken één dag voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis in Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak. Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg (te Roermond), Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond.
Belanghebbenden die redelijkerwijs kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht, kunnen geen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij rechtbank Limburg via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het indienen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.
Meer informatie over Bezwaar en Beroep
Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via tel. 1400 (lokaal tarief) of te downloaden op de website van de Rijksoverheid.