Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2015, 2366Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2015, nr. 2015-0000040346, tot wijziging van de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met de vaststelling van versie 1.2 van het Logisch Ontwerp BES

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 3a, derde lid, 10, tweede lid, en 11, derde lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES en artikel 31, eerste lid, van het Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘versie 1.0’ vervangen door: versie 1.2.

B

In artikel 6, tweede lid, wordt ‘versie 1.0’ vervangen door: versie 1.2.

C

De bijlage wordt vervangen door de bijlage die is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 januari 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 januari 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 31 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die is opgenomen in de bijlage bij deze regeling, die ter inzage wordt gelegd bij het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL C

Bijlage bij de artikelen 3, tweede lid, en 6, tweede lid

[Ter inzage gelegd bij het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Den Haag.]

TOELICHTING

1.1 Inleiding

Dit besluit strekt tot wijziging van de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES. De wijzigingen in de regeling houden verband met aanpassingen van het Logisch Ontwerp BES (LO BES), die gevolgen hebben voor de inhoud van de systeembeschrijving van de basisadministraties persoonsgegevens van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) en de systeembeschrijving van de verstrekkingenvoorziening BES. Op grond van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES en het Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES worden deze systeembeschrijvingen bij ministeriële regeling vastgesteld. De betreffende systeembeschrijvingen worden gevormd door de als zodanig gemarkeerde hoofdstukken en bijlagen, of onderdelen daarvan, van het LO BES, dat als bijlage bij de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES is gevoegd.

1.2 Het Logisch Ontwerp BES

De aanpassingen van het LO BES hebben geleid tot een andere aanduiding van het versienummer van het LO. In de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES wordt nu gesproken over het Logisch Ontwerp, versie 1.0. Deze wordt gewijzigd in versie 1.2. Deze nieuwe aanduiding komt terug in de artikelen 3 en 6 van deze regeling (zie artikel I, onderdelen A en B).

De wijzigingen die met deze nieuwe versie worden aangebracht in het LO BES houden, op enkele technische wijzigingen na, verband met de invoering van de Wet basisregistratie personen (BRP), met wijzigingen van het burgerlijk recht van het Europese deel van Nederland en met een wijziging van de Paspoortwet. De wijzigingen van het LO BES komen waar mogelijk overeen met de betreffende wijzigingen in het LO GBA, zodat de op het LO BES gebaseerde applicatie waar mogelijk een kopie is van de BRP applicatie. Dit uitgangspunt is van belang voor het laag houden van de kosten van de ontwikkeling van de BES applicatie en van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de verschillende bevolkingsadministraties. Deze uitwisseling wordt in beginsel geautomatiseerd uitgevoerd.

Met de invoering van de Wet BRP is de gegevensset op enkele punten ingeperkt ten opzichte van de gegevensset onder de Wet GBA, namelijk de gegevens ‘lengte houder’ en ‘aanduiding bezit buitenlands reisdocument’.1 Deze gegevens komen ook in de basisadministraties persoonsgegevens BES te vervallen. In het LO BES versie 1.2 zijn zowel aanpassingen opgenomen in de tekst als in bijlage I, onder categorie 12, Reisdocumenten. Opgemerkt dient te worden dat de betreffende gegevens in de regelgeving voor de basisadministraties persoonsgegevens BES zijn aangewezen op het niveau van de algemene maatregel van bestuur en dat aanpassing hiervan nog niet heeft plaatsgevonden. Deze aanpassing zal bij de eerstvolgende gelegenheid worden doorgevoerd en met terugwerkende kracht in werking treden tot en met 31 januari 2015, het tijdstip waarop het LO BES versie 1.2 is ingevoerd.

Met de invoering van de Wet BRP worden voorts geen gegevens meer opgenomen over een vreemde nationaliteit naast gegevens over het Nederlanderschap of het feit dat de betrokkene als Nederlander wordt behandeld. Deze maatregel wordt niet doorgevoerd in Caribisch Nederland, zodat op dit punt een verschil ontstaat in de regelgeving met betrekking tot de basisregistratie personen. De wijzigingen die desondanks in de bijlage zijn opgenomen beogen het verschil tussen de BRP applicatie en de BES applicatie op dit punt zo beperkt mogelijk te houden. Dit houdt onder andere in dat de twee nieuwe administratieve gegevens die met versie 3.9 van het LO GBA aan de basisregistratie personen worden toegevoegd (‘reden opname nationaliteit’ en ‘reden beëindigen nationaliteit’), ook worden toegevoegd aan het LO BES. De administratieve gegevens ‘reden opname nationaliteit’ en ‘reden beëindigen nationaliteit’ zullen ook in de basisadministraties persoonsgegevens BES worden gebruikt voor vreemde nationaliteiten, met dien verstande dat de ‘reden beëindigen registratie nationaliteit’ niet gebruikt zal worden. Ook hiervoor geldt dat de betreffende administratieve gegevens dienen te worden aangewezen op het niveau van de algemene maatregel van bestuur en dat aanpassing hiervan nog niet heeft plaatsgevonden. Deze wijziging zal bij de eerstvolgende gelegenheid worden doorgevoerd en wederom met terugwerkende kracht in werking treden tot en met 31 januari 2015. Voorts is een nieuwe bijlage opgenomen bij het LO BES die daarmee deel is gaan uitmaken van de systeembeschrijving. Dit betreft ‘Bijlage A3’, die betrekking heeft op de conversieprocedure in verband met de genoemde wijziging in de registratie van nationaliteitsgegevens.

Enkele wijzigingen van het LO BES vloeien voort uit wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek van het Europese deel van Nederland. De wijzigingen van het LO BES zijn noodzakelijk omdat rechterlijke uitspraken en authentieke akten die in het ene deel van het Koninkrijk zijn gegeven of opgemaakt rechtskracht en rechtsgevolgen hebben in een ander deel van het Koninkrijk. Artikel 40 van het Statuut voor het Koninkrijk laat de rijksdelen in onderling verband geen ruimte voor het niet erkennen of aanvaarden van de rechtskracht en rechtsgevolgen van rechterlijke uitspraken of authentieke akten, ook al sluiten de rechtsgevolgen tot stand gebracht door deze uitspraken of akten in het ene deel niet aan bij – in de woorden van de Hoge Raad – de plaatselijke opvattingen van het andere deel van het Koninkrijk. 2 De aanpassingen van het LO BES die op grond van dit uitgangspunt worden doorgevoerd betreffen het sexeneutraal maken van de registratie op het punt van het ouderschap, vanwege de veranderingen in Europees Nederland in het juridisch ouderschap van de zogenoemde ‘duomoeder’ en in de criteria voor de administratieve geslachtswijziging. Een ander deel van de aanpassingen van het LO BES betreft de toevoeging van een procedure inzake adoptie van de ongeboren vrucht, die echter in Caribisch Nederland niet wordt gebruikt.

In bijlage I (Gegevenswoordenboek) van het LO BES is de bewaartermijn voor bescheiden betreffende het opnemen of wijzigen van gegevens met betrekking tot Nederlandse reisdocumenten verlengd van 11 jaar naar 16 jaar. Deze wijziging houdt verband met de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten van 5 jaar naar 10 jaar als gevolg van de betreffende wijziging van de Paspoortwet.3

Met de vaststelling van versie 1.2 van het LO BES wordt voorts een nieuwe definitie van het ID-nummer vastgesteld. In versie 1.0 van het LO BES was een incorrecte definitie opgenomen op de pagina’s 176 en 274.

De overige aanpassingen van het LO BES zijn terug te vinden in de gewijzigde versie, die via www.bprbzk.nl beschikbaar wordt gesteld, waarbij de wijzigingen zichtbaar zijn opgenomen in de doorlopende tekst. Eveneens via www.bprbzk.nl zijn verschillende oplegnota’s beschikbaar met nadere toelichting en de bijbehorende wijzigingsvoorstellen voor het LO BES versie 1.2.

Het LO BES versie 1.2, zoals opgenomen in de bijlage bij de regeling, is door zijn omvang en opmaak niet geschikt om in de Staatscourant te plaatsen. Daarom wordt deze bijlage bekendgemaakt door terinzagelegging bij het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De documenten zijn tevens via het internet te raadplegen (www.bprbzk.nl). Daarmee is de kenbaarheid van de documenten voor de direct bij de regeling betrokken personen voldoende verzekerd.

In artikel II is bepaald dat de regeling inwerking treedt met ingang van 31 januari 2015; de datum waarop het LO BES versie 1.2 wordt ingevoerd. In verband met de korte termijn waarbinnen de regeling tot stand gebracht dient te worden, is echter een bepaling toegevoegd dat, indien de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 januari 2015, de regeling in dat geval in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 31 januari 2015.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES, bijlage I, onder B, bijzondere gegevens, onder 1, gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet, onder a.

X Noot
2

Beschikking van de Hoge Raad van 13 april 2007 (LJN:

AZ6095).

X Noot
3

Stb. 2014, 10.