Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De WoldenStaatscourant 2015, 23095Overig
Kennisgeving besluit op aanmeldnotitie Besluit milieueffectrapportage
Logo De Wolden
Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat zij, op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer (Wm), hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de melkveehouderij van Melkveehouderij Tijmens, Eggeweg 34 te Koekange, geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld. De door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-beoordelingsnotitie (mededeling) geeft geen aanleiding tot de conclusie dat er vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder de activiteiten worden ondernomen, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
 
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 23 juli 2015 zes weken ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 13.30 uur, woensdag tot 16.00 uur en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan een ieder gebruik maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wabo voor de betreffende activiteit.