Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2015, 23058Overig

Kennisgeving ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Borssele, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 7 augustus 2015 tot en met donderdag 17 september 2015 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor de kavels I en II in het windenergiegebied Borssele op meer dan 22 kilometer uit de kust. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

In het SER energieakkoord dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties, is afgesproken dat het Rijk via een gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee in de periode 2015 – 2019. De Wet windenergie op zee maakt het mogelijk dat de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De kavels liggen meer dan 22 kilometer uit de kust tegen de grens met België en de daar gerealiseerde en geplande windparken.

Om dit project mogelijk te maken moeten kavelbesluiten worden vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu.

Het gaat om de volgende besluiten:

  • ontwerpkavelbesluit I windenergiegebied Borssele;

  • ontwerpkavelbesluit II windenergiegebied Borssele;

Ten slotte is voor de ontwerpkavelbesluiten een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op de ontwerpkavelbesluiten en de onderliggende stukken, waaronder het MER.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 7 augustus 2015 tot en met 17 september 2015 de ontwerpkavelbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locatie:

  • Rijkswaterstaat Zee en Delta, locatie Middelburg, Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg, T (0118) 622 000.

Bij Rijkspanden kunt u op vertoon van uw legitimatiebewijs de stukken inzien.

Informatiemarkt

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren een inloopavond. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Deze inloopavond wordt gehouden op: maandag 31 augustus 2015 in het kantoor van Rijkswaterstaat, locatie Middelburg, Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Op vertoon van uw legitimatiebewijs kunt u de informatiebijeenkomst bij Rijkswaterstaat bezoeken.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken.

U kunt uw mening geven

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpkavelbesluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van vrijdag 7 augustus 2015 tot en met donderdag 17 september 2015 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder kavels Borssele I/II. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Ontwerp kavelbesluiten Borssele I en II, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via Bureau Energieprojecten op werk­dagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt.

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.