Logo Apeldoorn
Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Parken, Indische buurt en Beekpark, Apeldoorn

Vanaf 8 januari 2015 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 18 december 2014 vastgestelde bestemmingsplan De Parken, Indische buurt en Beekpark met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1131-vas1. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de geldende bestemmingsplannen De Parken, Indische Buurt e.o. en Beekpark. Het nieuwe bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van opzet. Dit betekent dat de huidige situatie zoveel mogelijk wordt overgenomen.

De begrenzing wordt in het westen gevormd door de Koning Lodewijklaan. De Sprengenweg – W. Druckerstraat – Asselsestraat – Nieuwstraat – Hoofdstraat – Kerklaan – Deventerstraat vormen de zuidelijke begrenzing. De oostelijke plangrens wordt gevormd door de Grift (tussen Deventerstraat en Laan van Kerschoten) en de Laan van Kerschoten – Langeweg – Loseweg – Zwolseweg begrenzen het plangebied in het noorden.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De regeling voor evenementen is aangepast. De locaties Beekpark, Caterplein en Oranjepark zijn aangewezen als locaties waar evenementen mogen worden georganiseerd. Per locatie is een maximum aantal opgenomen en ook de maximale duur is vastgelegd. Dit in lijn met het geldende gemeentelijke evenementenbeleid;

 • De bestemming ‘Bedrijf’ van de panden Celebeslaan 3 en Burglaan 36 is gewijzigd in ‘Wonen’;

 • De planbegrenzing is gewijzigd in die zin dat het perceel Koninginnelaan 40-42 buiten het bestemmingsplan is gelaten.

Daarnaast is een groot aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn:

 • Voor het perceel Loolaan 59 wordt op dit moment gewerkt aan een concreet bouwplan ter invulling van de bouwtitel voor een appartementengebouw op het perceel. Hiervoor is het gewenst te schuiven met het deel dat op basis van het geldende bestemmingsplan als ‘erf’ binnen ‘Wonen’, respectievelijk als ‘bos’ is aangewezen;

 • Op het perceel Zwolse Binnenweg 5 wordt mogelijk gemaakt dat op de verdieping gewoond kan worden conform geldend bestemmingsplan;

 • Voor het perceel Loolaan 32 is op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Indische buurt e.o.’ ter plaatse de bestemming ‘Woondoeleinden’ met de aanduiding ‘Maatschappelijk’ van toepassing. Binnen de daarin opgenomen definitie van maatschappelijke doeleinden is het gebruik als kinderdagverblijf toegestaan. In het ontwerpbestemmingsplan is dit niet goed vertaald in die zin dat alleen de bestemming ‘Wonen’ van toepassing is. De regeling zal worden aangevuld zodat het perceel ter plaatse ook gebruikt kan worden ten behoeve van de gevraagde activiteiten;

 • Het perceel Loolaan 44 heeft op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Indische buurt e.o’ de bestemming ‘Woondoeleinden’ met aanduiding ‘gestapelde woningen.’ In het ontwerpbestemmingsplan is echter de bestemming ‘Wonen 2’ met aanduiding ‘vrijstaand’ opgenomen. In lijn met het geldende bestemmingsplan wordt de aanduiding ‘gestapeld’ opgenomen;

 • Op een aantal punten is het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met het geldende bestemmingsplan.

De overige wijzigingen staan beschreven in de zienswijzennota.

Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen beroep instellen:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Tot en met 19 februari 2015 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.

Openingstijden Omgevingsloket:

 • vrije inloop: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur.

 • op afspraak: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en dinsdag- en donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur.

  Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 14055.

Nieuw welstandsbeleid De Parken, Indische buurt en Beekpark

De gemeenteraad heeft op 18 december 2014 het gebiedsgericht welstandsbeleid vastgesteld voor het gebied De Parken, Indische buurt en Beekpark. Het welstandsbeleid voor dit gebied vormt vanaf 8 januari 2015 een aanvullend kader waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de bouwplannen toetst.

Wij adviseren u om bij het ontwikkelen van bouwplannen vooraf kennis te nemen van het welstandsbeleid. Het digitale welstandsbeleid is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/welstand.

Het vastgestelde welstandsbeleid ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het welstandsbeleid. Het digitale welstandsbeleid kunt u bekijken op de internetzuil in het stadhuis.

Openingstijden Omgevingsloket:

 • vrije inloop: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur.

 • op afspraak: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en dinsdag- en donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur.

  Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 14055.

Apeldoorn, 7 januari 2015

Naar boven