Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 22367Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit Fred Roeskestraat/Amstelveenseweg Amsterdam-Zuid.
Logo Amsterdam
Kenmerk: Z-15-32572
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
Overwegingen ten aanzien van het besluit
 • dat de Fred Roeskestraat en de Amstelveenseweg ter hoogte van de aansluiting met de Fred Roeskestraat worden geherprofileerd;
 • dat dat de vrijheid en veiligheid van het verkeer in het algemeen toenemen, bij een scheiding van de diverse verkeerssoorten;
 • dat de huidige fietspaden worden verbreed waardoor tweerichtings fietsverkeer mogelijk wordt en er geen onnodige oversteek bewegingen meer hoeven plaats te vinden;
 • dat de huidige verkeersbesluiten dienen te worden aangepast aan deze nieuwe situatie;
 • dat in de Fred Roeskestraat snelheid beperkende voorzieningen zullen worden aangelegd;
 • dat de Fred Roeskestraat, gezien de ligging en voornoemde inrichting, niet aantrekkelijk is voor het doorgaande verkeer, zodat de rijbaan hoofdzakelijk zal worden gebruikt door weggebruikers, die aldaar hun vertrekpunt of bestemming hebben;
 • dat het derhalve uit oogpunt van verkeersveiligheid, gewenst is op de Fred Roeskestraat een maximum snelheid van 30 km per uur in te stellen;
 • dat voorkomen dient te worden dat er buiten de aangelegde parkeervakken wordt geparkeerd omdat er dan ernstige hinder kan onstaan;
 • dat genoemde belemmering van de doorstroming van het verkeer kan worden voorkomen door het instellen van een parkeerverbodszone onder intrekking van de huidige parkeerverboden;
 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam;
 • dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden:
  • -
   om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;
  • -
   het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Zuid;
BESLUIT
1.door het verwijderen van verkeersborden conform model E1 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in te trekken de destijds gedane aanwijzing als het verbod stil te staan:
de Fred Roeskestraat, tussen perceel 71 en 111;
 • 1.
  door het verwijderen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in te trekken de destijds gedane aanwijzing als fietspad:
  • a.
   de Amstelveenseweg, het eenrichtingsfietspad gelegen tussen de Fred Roeskestraat en de op/ afrit van de A-10;
  • b.
   de Fred Roeskestraat, het eenrichtingsfietspad, gelegen aan de noordzijde;
 • 1.
  door het plaatsen van verkeersborden conform model A1(zone) van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in een zone in te stellen:
  de Fred Roeskestraat;
 • 1.
  door het plaatsen van verkeersborden conform model E1(zone) van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeerverbodszone in te stellen;
  de Fred Roeskestraat;
 • 1.
  door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan te wijzen als fietspad:
  • a.
   de Amstelveenseweg, het fietspad gelegen tussen de Fred Roeskestraat en de op/ afrit van de A-10, in beide richtingen;
  • b.
   de Fred Roeskestraat, het fietspad, gelegen aan de noordzijde, in beide richtingen;
Namens deze,
V.de Kok
Manager Bedrijfbureau a.i. Rayon Zuid
MEDEDELINGEN
Bezwaar- of beroepsclausule
Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.