Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2015, 22037Ruimtelijke plannen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Meerpolder gemeente Zoetermeer
Logo Zoetermeer
STEDELIJKE ONTWIKKELING
 
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Meerpolder Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 8 juni 2015 het bestemmingsplan Meerpolder gewijzigd heeft vastgesteld.  Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen. Het raadsbesluit tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Meerpolder ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 24 juli 2015 ter inzage bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis.
 
Toelichting bestemmingsplan
De Meerpolder is een overwegend agrarisch gebied met belangrijke landschappelijke waarden en natuurlijke kwaliteiten. Het vormt tevens een belangrijk weidevogelgebied. Hiermee neemt het gebied een bijzondere positie in binnen de gemeente Zoetermeer. Het bestemmingsplangebied betreft het zuidelijke gedeelte van de Meerpolder. Vier zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot het aanpassen van delen van de regels, plankaart en/of toelichting van het bestemmingsplan. Ambtshalve zijn de regels, plankaart en/of toelichting ook op een aantal punten gewijzigd. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de bij het raadsbesluit behorende Nota aanpassingen bestemmingsplan Meerpolder, dat te raadplegen is op www.ruimtelijkeplannen.nl
 
Instellen van beroep
Met ingang van 24 juli 2015 bestaat gedurende zes weken de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Verder is het voor belanghebbenden mogelijk beroep in te stellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
 
Verder kan met ingang van 24 juli 2015 gedurende zes weken door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Verzoek om voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij gedurende die termijn naast het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.
 
Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Informatie Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis. U dient dan eerst een afspraak te maken via het digitale afspraakformulier dat u aantreft en in kunt vullen op www.zoetermeer.nl
 
Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer: 
http://www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijke-plannen_46745/item/bestemmingsplan-meerpolder_36043.html
  Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar op
 
  De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld op:
 
Zoetermeer, 23 juli 2015
 
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer
de secretaris, de burgemeester,
 
drs. H.M.M. Koek Ch.B. Aptroot