Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SluisStaatscourant 2015, 21877Ruimtelijke plannen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kustversterking en Jachthaven Cadzand-Bad, gemeente Sluis
Logo Sluis
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kustversterking en Jachthaven Cadzand-Bad gewijzigd vastgesteld. Dit plan bevat de juridisch planologische regeling voor de realisatie van een jachthaven binnen de kaders van de kustversterking.
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de uitspraak van 1 april 2015 heeft de afdeling bepaald dat het besluit tot vaststelling ten aanzien van de 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' in strijd met de noodzakelijke zorgvuldigheid is genomen.
De gemeenteraad heeft, gelet op de uitspraak op basis van artikel 8:72 van de Algemene wet bestuursrecht, bij besluit van 16 juli 2015, het bestemmingsplan Kustversterking en Jachthaven Cadzand-Bad gewijzigd. De wijziging houdt onder meer in dat de regels zo worden aangepast dat bij verplaatsing van het KNRM gebouw de sloop van het bestaande gebouw wordt gewaarborgd.
Voor wat betreft de verbeelding is besloten tot, onder andere, de volgende wijzigingen:
  • De functieaanduiding 'verkeer' wordt ook opgenomen op de bestemming Recreatie-Jachthaven, e.e.a. overeenkomstig het raadsbesluit van 26 september 2013.
  • Daarnaast worden de bestemmingen Waterstaatswerken, Recreatie-Jachthaven, Water-Deltawater, alsmede de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering zodanig aangepast dat deze overeenstemmen met de feitelijk vergunde en in aanbouw zijnde strekdammen.
Voor een volledig overzicht van de bij het besluit aangebrachte wijzigingen kunt u het raadsbesluit raadplegen.
Het plan inzien
Het besluit van de gemeenteraad en het gewijzigde bestemmingsplan Kustversterking en Jachthaven Cadzand-Bad (met de daarop betrekking hebbende stukken) liggen met ingang van 23 juli 2015 gedurende de beroepstermijn van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het gewijzigde bestemmingsplan (met de daarop betrekking hebbende stukken) is ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Daarnaast kan het gewijzigde bestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het identificatienummer NL.IMRO.1714.bpjachthavenczb13-VG02. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw S. den Haan van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 0117 - 457 251.
Beroep
Met ingang van 24 juli 2015 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 3 september 2015) tegen het wijzigingsbesluit van de gemeenteraad bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een beroepschrift worden ingediend. Het beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Tegen onderdelen van het bestemmingsplan die ongewijzigd zijn gebleven, kan geen beroep worden ingesteld.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen. Er wordt een griffierecht geheven.
Oostburg, 22 juli 2015
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS
S.I. de Kievit - Minnaert, secretaris
mr. A.M.M. Jetten MSc, burgemeester