Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeverwijkStaatscourant 2015, 21859Overig
Ontwerp- omgevingsvergunning en ontwerpbesluit wet geluidhinder
Logo Beverwijk
“12 grondgebonden woningen Voorstraat Wijk aan Zee” in de gemeente Beverwijk
Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het project plaatsen van een crematieoven Westerhout in de gemeente Beverwijk.
De aanvraag ziet op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:
  • -
    Bouwen
  • -
    Handelen in strijd met de ruimtelijke ordening
Initiatiefnemer was voornemens om 16 grondgebonden woningen te realiseren. Aangezien dit ruimtelijke gezien niet wenselijk was, is de aanvraag gewijzigd naar 12 grondgebonden woningen. De woningen zijn gepland aan de Voorstraat, direct gelegen achter de bebouwing van het Julianaplein.
Burgemeester en Wethouders van Beverwijk maken tevens bekend dat zij ten behoeve van de omgevingsvergunning 12 Woningen Voorstraat te Wijk aan Zee een verzoek om vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting hebben ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. De hogere waarde voor de geluidbelasting heeft betrekking op industrielawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit voor het vaststellen van de hogere waarde voor de geluidbelasting is genomen.
De termijn dat de ontwerpbesluiten ter inzage liggen duurt zes weken, deze begint op vrijdag 24 juli 2015 en eindigt op donderdag 3 september 2015.
Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen gericht tegen de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Als u ervoor kiest uw zienswijzen mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Riddersma via telefoonnummer 0251-256 256. Er zal dan een afspraak ingepland worden.
Gedurende de termijn van de tervisielegging van het ontwerpbesluit Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt te worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voor omgevingsvergunning 12 Woningen Voorstraat te Wijk aan Zee (Beverwijk). Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.
Op werkdagen is de ontwerp-omgevingsvergunning mét alle bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit wet geluidhinder in te zien bij het Centraal Publieksbureau van het Stadshuis van Beverwijk, Stationsplein 48. Het Centraal Publieksbureau is geopend op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en op overige werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur. Het ontwerpbesluit wet geluidhinder ligt tevens ter visie bij de Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
De ontwerp-omgevingsvergunning (zonder bijbehorende stukken) is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunning uitgebreid’.
Na verwerking van eventueel naar voren gebrachte zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit omtrent de omgevingsvergunning. Indien ons college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes weken beroep instellen bij rechtbank Haarlem.