Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2015, 21574Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit ten behoeve van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Jacob Catslaan
Logo Waddinxveen
1. Aanleiding
In februari is door een bewoner van de Jacob Catslaan een verzoek ingediend om in de nabijheid van de woning een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren. Naar aanleiding van een bezwaar is de uitvoering van het verkeersbesluit opgeschort en heeft een heroverweging plaats gevonden. Op grond van nieuwe feiten is besloten alsnog tot realisatie van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken over te gaan.
 
2 . Vereiste verkeersbesluit
Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.
Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
3 . Motivering
Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, is het gewenst om in de nabijheid van Jacob Catslaan 46 over te gaan tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bestemd voor de aanvrager welke in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder). De aanvrager heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein. Gelet op de parkeerdruk in de nabijheid van de woning, kan redelijkerwijs geen vrije parkeerplaats binnen beperkte loopafstand worden gegarandeerd. Hiermee is de noodzaak van een dergelijke parkeerplaats aangetoond.
 
4. Overleg
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.
 
5. Belangenafweging
Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f is besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb.
Bezwaarschrift:
Op het op 19 februari 2015 genomen verkeersbesluit is op 11 maart 2015 bezwaar ontvangen van de Bewonerscommissie Jacob Catslaan:
 • Bezwaarmaker geeft aan dat het ook zonder gehandicapten-parkeerplaats in 80-90% van de gevallen mogelijk is de auto voor eigen deur te parkeren en in overige gevallen in de directe nabijheid van de woning. Uit een parkeeronderzoek van maart 2014 blijkt echter dat de parkeerdruk met name in de avond/nachtperiode in de Jacob Catslaan op kan lopen tot 100% of meer, waardoor een parkeerplaats binnen 100 meter niet gegarandeerd kan worden.
 • Bezwaarmaker betwist dat de aanvrager niet meer dan 100 meter kan lopen. Gebleken is dat de gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart) voor een beperkte periode was uitgegeven en nog slechts een half jaar geldig was. Inmiddels is op basis van nieuw medisch onderzoek door een onafhankelijke arts echter vastgesteld dat sprake is van een blijvende medische noodzaak voor een gehandicaptenparkeerkaart en de aanvrager niet verder kan lopen dan 100 meter. Op basis hiervan heeft de aanvrager een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd en ontvangen. De gehandicaptenparkeerkaart is geldig tot en met 19 februari 2019.
 • Bezwaarmaker geeft aan dat partner de auto zou kunnen voorrijden en dat de parkeerdruk onnodig wordt verhoogd doordat de parkeerplaats niet door anderen gebruikt kan worden als de aanvrager weg is. Uitgangspunt is echter dat een ieder het recht heeft zich zo lang mogelijk zelfstandig (onafhankelijk van partner) te kunnen bewegen. Het belang van de aanvrager weegt in deze hoger dan een mogelijk beperkte verhoging van de parkeerdruk.
De gevolgen voor omwonenden en overige weggebruikers zijn beperkt. Dit belang weegt dan ook niet op tegen het belang dat met dit besluit gemoeid is, namelijk het waarborgen van de vrijheid van verkeer voor de aanvrager. Op basis van heroverweging is besloten alsnog een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen.
De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.
 
6. Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:
Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Jacob Catslaan nabij de woning van aanvrager, middels plaatsing van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager.
Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening.
 
Waddinxveen, 16 juli 2015
 
Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,
 
(R. Luimes)
 
N.B.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.
Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).
U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.
Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
 • a.
  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;
 • b.
  afdeling voorlichting ter publicatie;
 • c.
  aanvrager gehandicaptenparkeerplaats;
 • d.
  bezwaarmaker.