Ontwerpbestemmingsplan Anstelvallei, Kerkrade
Logo Kerkrade
Rectificatie
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Anstelvallei gedurende de periode van 30 juli 2015 tot en met 9 september 2015 voor een ieder ter inzage ligt.
De Anstelvallei is een belangrijk groengebied voor Kerkrade. Het gebied herbergt belangrijke natuurwaarde en daarnaast een recreatieve en agrarische functie voor de stad en de omgeving. De gemeente Kerkrade heeft een gebiedsplan voor de Anstelvallei opgesteld ten behoeve van de vorming van nieuwe natuurontwikkeling, versterken van bestaande natuur en de verbetering van de belevingswaarde van het gebied. Hierbij is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de verbetering van het landschap, de recreatieve infrastructuur en in een sociale-maatschappelijke functie.
Daarnaast spelen er enkele ruimtelijke ontwikkelingen in en om de Anstelvallei die een aanpak van het gebied noodzakelijk maken, waaronder de herbestemming van 2 monumentale hoeves in het gebied.
Om al deze ontwikkelingen ook binnen een adequaat planologisch kader mogelijk te maken, heeft de gemeente Kerkrade besloten om voor het totale gebied Anstelvallei een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Onderhavig ontwerpbestemmingsplan voorziet daarin. Voor het ontwerpbestemmingsplan wordt geen exploitatieplan vastgesteld.
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Dentgenbachweg in het westen, de spoorlijn Kerkrade – Heerlen in het noorden, de wijk Chevremont in het oosten, Kasteel Erenstein en GaiaZoo aan de zuidzijde.
Het ontwerpbestemmingsplan Anstelvallei ligt van 30 juli 2015 tot en met 9 september 2015 ter inzage bij het vakloket Bouwen, Wonen en Leefomgeving van de Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Inzage is enkel mogelijk na telefonische afspraak bij het vakloket Bouwen, Wonen en Leefomgeving via het telefoonnummer van de gemeente 14045.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.kerkrade.nl onder de rubriek Wonen&Leven\ Projecten\ Ruimtelijke plannen in procedure.
Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0928.BPAnstelvallei-Ow01.
Gedurende genoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan schriftelijk bij de gemeenteraad van de Gemeente Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Anstelvallei” of mondeling bij het vakloket Bouwen, Wonen en Leefomgeving via het telefoonnummer van de gemeente 14045. De voorkeur gaat uit naar het indienen van een schriftelijke zienswijze.
Kerkrade, 29 juli 2015
Het college voornoemd,
J.J.M. Som, burgemeester,
H.J.M. Coumans MPM, secretaris.
Naar boven