Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2015, 21331Overig

Werkwijze Openbaarmaking ACM

Inleiding

Op 1 augustus 2014 is de Wet van 26 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (Stb., 247) in werking getreden. Daardoor beschikt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) sinds die datum over een uniform regime voor openbaarmaking van besluiten en andere documenten.

Deze werkwijze geeft inzicht in de wijze waarop de ACM besluiten die zij in het kader van de aan haar opgedragen taken neemt, openbaar maakt met inachtneming van dit nieuwe regime.

Algemene uitgangspunten

 • 1. De ACM betracht bij de uitvoering van haar wettelijke taken zo veel mogelijk openheid, met inachtneming van geldende rechtswaarborgen.

 • 2. De ACM maakt via haar website (www.acm.nl) haar besluiten en andere documenten openbaar. Geïnteresseerden kunnen zich via deze website abonneren op een e-mailservice. Abonnees kunnen zelf kiezen waarover en hoe vaak zij via een e-mail geattendeerd willen worden op openbaarmakingen van de ACM.

 • 3. Een besluit maakt de ACM pas na bekendmaking daarvan aan de geadresseerde, algemeen openbaar. In het openbaargemaakte besluit vermeldt de ACM onder meer de juridische status daarvan.

 • 4. De ACM maakt geen informatie openbaar over bedrijfsbezoeken, tenzij de onderzochte marktorganisatie dit zelf bekend heeft gemaakt en/of heeft bevestigd tegenover de media. Indien onduidelijk is hoe de informatie over een bedrijfsbezoek bekend is geworden, zal de ACM per geval afwegen of zij informatie over het bedrijfsbezoek zal verstrekken.

 • 5. De ACM maakt evenmin onderzoeksrapporten (als bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht) openbaar.

Openbaarmaking

Sanctiebeschikkingen en sanctie-gerelateerde beschikkingen

 • 1. De ACM maakt een beschikking omtrent het opleggen van een bestuurlijke sanctie of een bindende aanwijzing openbaar. Ook de beschikking waarbij de ACM een toezegging bindend heeft verklaard, wordt openbaar gemaakt.

 • 2. De beslissing tot openbaarmaking van zo’n sanctie-gerelateerde beschikking vermeldt de ACM in een afzonderlijk, openbaarmakingsbesluit.

 • 3. Om te komen tot dat openbaarmakingsbesluit stelt de ACM een conceptversie op geschoond van in haar ogen vertrouwelijke informatie. Daarna stelt de ACM de onderzochte marktorganisatie of het onderzochte individu in de gelegenheid aan te geven welke andere informatie hij eventueel nog meer vertrouwelijk acht.

 • 4. Bij het openbaarmakingsbesluit stelt de ACM vervolgens de openbare versie van de sanctie-gerelateerde beschikking definitief2 vast, vergezeld van haar eindoordeel over de informatie die door de marktorganisatie als vertrouwelijk is aangemerkt. Tevens vermeldt de ACM wanneer de openbare versie op haar website wordt geplaatst en, als dat het geval is, dat een nieuwsbericht wordt uitgebracht.

Overige besluiten

 • 1. De ACM kan andere besluiten dan sanctie-gerelateerde beschikkingen eveneens openbaar maken. Daaronder vallen onder meer concentratiebesluiten, methodebesluiten, marktanalysebesluiten, tariefbesluiten en leveringsvergunningen.

 • 2. Het voornemen tot openbaarmaking van zo’n overig besluit maakt de ACM vooraf kenbaar.

 • 3. Voorafgaand aan die openbaarmaking verzoekt de ACM de geadresseerde aan te geven welke informatie hij eventueel vertrouwelijk acht. Bij dat verzoek kan de ACM een conceptversie geschoond van in haar ogen vertrouwelijke informatie voegen.

 • 4. Vervolgens stelt de ACM de openbare versie van het besluit vast en laat de ACM de geadresseerde weten wat haar eindoordeel over de informatie die door de marktorganisatie als vertrouwelijk is aangemerkt. Tevens vermeldt de ACM wanneer de openbare versie op haar website wordt geplaatst en, als dat het geval is, dat een nieuwsbericht wordt uitgebracht.

Nieuwsberichten

Uitgangspunten nieuwsberichten

 • 1. De ACM kan een nieuwsbericht uitbrengen over in haar ogen belangrijke besluiten, onderzoeksresultaten of andere werkzaamheden.

 • 2. De ACM plaatst een nieuwsbericht op haar website en, indien relevant voor consumenten, ook op ConsuWijzer.

 • 3. De ACM kan een vertaling van het nieuwsbericht ook op de Engelstalige versie van haar website plaatsen.

Werkwijze nieuwsberichten

 • 1. De ACM stelt de betrokken marktorganisatie voorafgaand aan het uitbrengen van een nieuwsbericht op de hoogte van de inhoud daarvan en het tijdstip waarop dat nieuwsbericht op haar website zal worden geplaatst.

 • 2. Als de betrokken marktorganisatie beursgenoteerd is en het nieuwsbericht koersgevoelige informatie bevat, dan brengt de ACM het nieuwsbericht uit als de beurs gesloten is. Voor de Amsterdamse effectenbeurs is dit na sluiting (na 18.00 uur) of voor opening (09.00 uur). Als de marktorganisatie genoteerd is aan een andere effectenbeurs, dan brengt de ACM het nieuwsbericht uit buiten de openingstijden van die effectenbeurs.

Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Werkwijze Openbaarmaking ACM.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2014.

 • 3. De Werkwijze Communicatie ACM (Stcrt. 2013, nr. 15785) wordt ingetrokken.

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze, overeenkomstig het door het bestuur op 1 juli 2015 genomen besluit, F.J.H. Don, bestuurslid