Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DongeradeelStaatscourant 2015, 20664Instelling gemeenschappelijke regelingen
Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. - Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DDFK-gemeenten
Logo Dongeradeel
De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a., ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;
Overwegende:
 • -
  dat de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DDFK-gemeenten, in werking getreden op 1 januari 2015;
 • -
  dat met de gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam is opgericht waarin bijna alle ambtenaren van de deelnemende gemeenten per 1 januari 2016 in dienst zullen treden ten behoeve van een zogenaamde ambtelijke fusie;
 • -
  dat de deelnemende gemeenten besloten hebben om op het gebied van ICT een verregaande samenwerking aan te gaan met de gemeente Leeuwarden. Dat hiertoe een centrumregeling zal worden aangegaan gebaseerd op het model van de centrumgemeente zoals mogelijk gemaakt in artikel 8, lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 • -
  dat de gemeente Leeuwarden en de colleges vanuit het oogpunt van efficiëntie één centrumregeling aan wensen te gaan tussen de gemeente Leeuwarden en de ambtelijk gefuseerde organisatie;
 • -
  dat de gemeenschappelijke regeling alleen aan een centrumgemeenteregeling op basis van artikel 8, lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen deel kan nemen als de gemeenschappelijke regeling in die mogelijkheid voorziet (artikel 93 en 96 Wet gemeenschappelijke regelingen);
 • -
  dat de gemeenschappelijke regeling niet in deze mogelijkheid voorziet;
 • -
  dat het Dagelijks Bestuur aan heeft gegeven dat zij de naam graag wil vereenvoudigen en daartoe wil wijzigen in: “DDFK-gemeenten”;
 • -
  gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;
   
Besluiten:
 
de volgende wijzigingen vast te stellen in de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DDFK-gemeenten:
Artikel I
A.Artikel 5a wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden:
Artikel 5a. Treffen gemeenschappelijke regeling
 • 1.
  Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zijn, ieder voor zover zij bevoegd zijn, bevoegd tot het mede treffen van en tot het deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 93 onderscheidenlijk artikel 96 van de wet.
 • 2.
  Het dagelijks bestuur gaat niet over tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van het algemeen bestuur.
 • 3.
  In dit artikel wordt onder het treffen van een gemeenschappelijke regeling tevens verstaan het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling.
 • B.
  In de hele gemeenschappelijke regeling wordt het woord ‘Werkorganisatie’ verwijderd.
   
Artikel II
Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.
 
Met inachtneming van de toestemming, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de wet, van de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 30 juni 2015.
Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dantumadiel in de vergadering van 7 juli 2015.
Burgemeester Secretaris
K.S. Heldoorn B.B.T. Schat
Aldus vastgesteld door de Burgemeester van de gemeente Dantumadiel op 7 juli 2015.
Burgemeester
K.S. Heldoorn
 
Met inachtneming van de toestemming, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de wet, van de gemeenteraad van Dongeradeel d.d. 25 juni 2015.
Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongeradeel in de vergadering van 7 juli 2015.
Burgemeester Loco-secretaris
M.C.M. Waanders H. Pilat
Aldus vastgesteld door de Burgemeester van de gemeente Dongeradeel op 7 juli 2015.
Burgemeester
M.C.M. Waanders
 
Met inachtneming van de toestemming, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de wet, van de gemeenteraad van Ferwerderadiel d.d. 21 mei 2015.
Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ferwerderadiel in de vergadering van 30 juni 2015.
Burgemeester Loco-secretaris
mr. W. van den Berg S. Jelsma
Aldus vastgesteld door de Burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel op 7 juli 2015.
Burgemeester
mr. W. van den Berg
 
Met inachtneming van de toestemming, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de wet, van de gemeenteraad van Kollumerland c.a. d.d. 18 juni 2015.
Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. in de vergadering van 7 juli 2015.
Burgemeester Secretaris
B.Bilker H.J. Jonker
Aldus vastgesteld door de Burgemeester van de gemeente Kollumerland c.a. op 7 juli 2015.
Burgemeester
B.Bilker