Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WageningenStaatscourant 2015, 20643Vergunningen
Krommehoekseweg 4 te Lunteren, besluit n.a.v. aanmeldnotitie MER-beoordeling de uitbreiding van veehouderij met nieuwe stal voor 45000 vleeskuikens
Logo Wageningen
Krommehoekseweg 4 te Lunteren, 6741 MR, uitbreiden veehouderij met nieuwe stal voor 45000 vleeskuikens, 2015MER02, 13-07-2015
 
Besluit
Wij besluiten dat voor het uitvoeren van de aangemelde activiteit een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is.
 
Overwegingen
Het bedrijf is MER-beoordelingsplichtig vanwege het aantal vleeskuikens, maar hoeft geen MER te maken. De emissies naar het milieu zullen in de praktijk geen van alle toenemen ten opzichte van de vergunde situatie. De gewijzigde bedrijfsvoering zal kunnen voldoen aan de IPPC-richtlijn.
Via de reguliere procedure volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het op alle milieuaspecten goed mogelijk de aanvraag te beoordelen en de belasting van de omgeving met voorwaarden en voorschriften te voorkomen of anders voldoende te beperken.
 
 
Bezwaar
De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.