Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtStaatscourant 2015, 20593Instelling gemeenschappelijke regelingen
Tiende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Logo Dordrecht
 
 
De colleges, burgemeesters en raden van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben het volgende wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vastgesteld:
BESLUIT Nr. …
Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht), de BURGEMEESTER van de gemeente (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht), en de gemeenteraad van de gemeente (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht), ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;
overwegende,
 • dat op 8 maart 2006 de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) in werking is getreden;
 • dat op 3 februari 2015 de Drechtraad, gehoord de deelnemers, het Uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014 – 2015 heeft vastgesteld;
 • dat dit uitvoeringsprogramma de beleidsopdracht vormt voor het Drechtstedenbestuur voor de komende jaren;
 • dat het Drechtstedenbestuur de nodige bevoegdheden moet krijgen om dit programma goed te kunnen uitvoeren;
 • dat de wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd met ingang van 1 januari 2015;
 • die hieruit volgt dat enkele wijzigingen in de tekst van de GR Drechtsteden nodig zijn, met name ten aanzien van wettelijke data betreffende de begroting en de jaarrekening;
 • dat daarnaast nog enkele redactionele verbeteringen nodig zijn;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht;
B E S L U I T E N:
de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, versie 10.1 als volgt te wijzigen:
Artikel I
 • A.
  In artikel 1, eerste lid onder a vervalt “(Stb. 184, nr. 667)”;
 • B.
  In artikel 1, eerste lid wordt onder vernummering van e tot en met z tot f tot en met aa, een nieuw sub e toegevoegd, luidende: ”e. Het bestuur van de Drechtsteden: ieder bevoegd orgaan van de Drechtsteden;”;
 • C.
  In artikel 1, eerste lid vervalt l (nieuw), onder vernummering van m tot en met aa tot l tot en met z;
 • D.
  Artikel 1, eerste lid onder q (nieuw) komt te luiden “Wet WOZ: Wet waardering onroerende zaken”;
 • E.
  In artikel 1, eerste lid onder u (nieuw) wordt “Titel 4.3” gewijzigd in “artikel 1:3, lid 4” en wordt “waardering onroerende zaken” gewijzigd in “WOZ”;
 • F.
  In artikel 1, eerste lid wordt onder vernummering van y en z tot z respectievelijk aa een nieuw sub y toegevoegd, luidende: “WMO 2015: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;”;
 • G.
  In artikel 4, tweede lid onder a wordt na “Economie” toegevoegd “, arbeidsmarktbeleid”;
 • H.
  In artikel 4, tweede lid onder b wordt na “ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer” toegevoegd “duurzaamheid,”, vervallen “groen” en “beheer basisregistraties” en wordt “en verkeersveiligheid” gewijzigd in “externe -, water – en verkeersveiligheid”;
 • I.
  In artikel 4, tweede lid onder d komt te luiden: “Bestuurlijke – en netwerkontwikkeling”;
 • J.
  In artikel 4, tweede lid onder e wordt na “Staf – en ondersteunende diensten” toegevoegd “, beheer basisregistraties”;
 • K.
  In artikel 4, derde lid onder b wordt “WOZ” gewijzigd in “wet WOZ”;
 • L.
  In artikel 6, eerste lid wordt “Drechtsteden” gewijzigd in “Het bestuur van de Drechtsteden”;
 • M.
  Artikel 6, eerste lid onder Algemeen komt te luiden: “het beheer van het Investeringsfonds Economie”;
 • N.
  In artikel 6, eerste lid wordt het kopje “Economie en bereikbaarheid” gewijzigd in “Economie, arbeidsmarktbeleid en bereikbaarheid”;
 • O.
  In artikel 6, eerste lid worden onder Economie, arbeidsmarktbeleid en bereikbaarheid onder vernummering van b tot en met k tot d tot en met m nieuwe onderdelen b en c toegevoegd, luidende:
  • “b.
   het opstellen van een regionale visie op het arbeidsmarktbeleid.
 • c.
  het opstellen van een uitvoeringsprogramma op het regionale arbeidsmarktbeleid.”;
 • P.
  In artikel 6, eerste lid onder het kopje “Fysiek” vervallen, onder vernummering van i tot en met m tot g tot en met k, de onderdelen g en h;
 • Q.
  Artikel 6, eerste lid onder het kopje “Bestuurlijke ontwikkeling” komt te luiden: “Het opstellen van een regionaal Meerjaren Programma.”;
 • R.
  Aan artikel 6 wordt onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende:
2. Het Uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014 – 2018
Het bestuur van de Drechtsteden geeft uitvoering aan het als bijlage 2 bij deze regeling gevoegde Uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014 – 2018 en maakt daartoe gebruik van de volgende bevoegdheden:
 • a.
  het aangaan van overeenkomsten en convenanten.
 • b.
  Het (doen) uitvoeren van onderzoek.
 • c.
  Het participeren in organisaties, allianties, regionale-, bovenregionale-, landelijke - en Europese netwerken, met inbegrip van deelnemingen als bedoeld in artikel 31a van de wet.
 • d.
  Het maken van afspraken met het Rijk, Provincies, andere overheidsorganen en ketenpartners.
 • e.
  Het verstrekken van subsidies.
 • f.
  Het uitvoeren van lobbyactiviteiten op regionaal -, bovenregionaal -, landelijk – en Europees niveau.”;
 • S.
  In artikel 6, derde lid (nieuw) wordt “Drechtsteden” gewijzigd in “Het bestuur van de Drechtsteden”;
 • T.
  In artikel 6, derde lid (nieuw) onder het kopje “Sociaal”, sub a wordt “Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015)” gewijzigd in “WMO 2015” en wordt “Wmo” gewijzigd in “WMO”;
 • U.
  Artikel 6, derde lid (nieuw) onder het kopje “Sociaal”, sub c komt te luiden: “De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.”;
 • V.
  Artikel 6, derde lid (nieuw) onder het kopje “Sociaal”, sub d komt te luiden: “De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.”;
 • W.
  Artikel 6, derde lid (nieuw) onder het kopje “Sociaal”, sub e komt te luiden: ”De Wet inburgering.”;
 • X.
  In artikel 6, derde lid (nieuw) onder het kopje “Sociale werkvoorziening (Wsw)” wordt in de eerste regel “Wet sociale werkvoorziening (Wsw)” gewijzigd in “Wsw”.;
 • Y.
  Aan artikel 6 worden een nieuw vierde en vijfde lid toegevoegd, luidende:
  “4. Het bestuur van de Drechtsteden voert de regie op de uitvoering van de notities als bedoeld in het eerste lid.
  • 5.
   Het bestuur van de Drechtsteden is bevoegd tot het vaststellen van subsidieverordeningen en tot het verlenen en vaststellen van subsidies, voor zover deze bijdragen aan het behartigen van de belangen als genoemd in artikel 4, tweede lid en passen binnen de aan het bestuur van de Drechtsteden op- en overgedragen taken.”;
 • Z.
  In artikel 7, eerste lid wordt “Drechtsteden” gewijzigd in “Het bestuur van de Drechtsteden”;
 • AA.
  Aan artikel 7, eerste lid wordt onder het kopje Sociaal een onderdeel b toegevoegd, luidende:
  • “b.
   Het verlenen van toestemming voor het verrichten van sectie op het lichaam van een overledene op grond van artikel 72, tweede lid van de Wet op de lijkbezorging.”;
 • BB.
  In artikel 7, eerste lid onder het kopje Economie vervalt onderdeel a en wordt onderdeel b het enige onderdeel.;
 • CC.
  In artikel 7, tweede lid wordt “Drechtsteden” gewijzigd in “Het bestuur van de Drechtsteden”;
 • DD.
  In artikel 7, tweede lid wordt WOZ gewijzigd in Wet WOZ;
 • EE.
  In artikel 25, eerste lid wordt WOZ gewijzigd in Wet WOZ;
 • FF.
  In artikel 26, eerste lid wordt WOZ gewijzigd in Wet WOZ;
 • GG.
  In artikel 27, eerste lid wordt WOZ gewijzigd in Wet WOZ;
 • HH.
  In artikel 28, eerste lid wordt WOZ gewijzigd in Wet WOZ;
 • II.
  Onder vernummering van de artikelen 30 tot en met 59 tot 29 tot en met 58, vervalt artikel 29;
 • JJ.
  In artikel 31 (nieuw) wordt, onder vernummering van het eerste tot en met het achtste lid tot het tweede tot en met het negende lid, een nieuw eerste lid toegevoegd, luidende:
  “1. Er is een Drechtstedensecretaris. De Drechtstedensecretaris wordt benoemd door het Drechtstedenbestuur.”;
 • KK.
  In artikel 37 (nieuw), tweede lid wordt “zes” gewijzigd in “acht” en “vaststelling door” in “toezending aan”;
 • LL.
  In artikel 37 (nieuw), derde lid wordt “vaststelling door” gewijzigd in “toezending aan”;
 • MM.
  In artikel 37 (nieuw), vierde lid wordt “15 juli” gewijzigd in “1 augustus”;
 • NN.
  In artikel 39 (nieuw) wordt “39” gewijzigd in “38”;
 • OO.
  In artikel 40 (nieuw), derde lid wordt “zes weken voor de voorgenomen datum van vaststelling door de Drechtraad” gewijzigd in “14 april”;
 • PP.
  In artikel 42 (nieuw), tweede lid wordt “39” gewijzigd in “38”;
 • QQ.
  In artikel 43 (nieuw) wordt “43” gewijzigd in “42”;
 • RR.
  In Bijlage 1 wordt “WOZ” gewijzigd in “Wet WOZ”.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2015.
Artikel III
Dit besluit kan worden aangehaald als "wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, tiende wijziging".
Aldus besloten op:
De colleges van Burgemeester en Wethouders en de burgmeesters van:
Alblasserdam 12 mei 2015
Dordrecht 12 mei 2015
Hendrik Ido Ambacht 21 april 2015
Papendrecht 12 mei 2015
Sliedrecht 12 mei 2015
Zwijndrecht 28 april 2015
De gemeenteraden van:
Alblasserdam 30 juni 2015
Dordrecht 30 juni 2015
Hendrik Ido Ambacht 8 juni 2015
Papendrecht 18 juni 2015
Sliedrecht 23 juni 2015
Zwijndrecht 26 mei 2015
En op grond van artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden door de Drechtraad aanvaard op 7 juli 2015.