Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het BildtStaatscourant 2015, 20573Ruimtelijke plannen
Vaststelling bestemmingsplan Oudebildtzijl – Ds. Schuilingstraat 17
Logo Het Bildt
Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2015 het bestemmingsplan Oudebildtzijl – Ds. Schuilingstraat 17 ongewijzigd digitaal (IDN: NL.IMRO.0063.BPSchuilingstr17-VA01) en analoog heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligtmet ingang van donderdag 16 juli 2015gedurende zes weken bij de afdeling Wonen & Werken op het gemeentehuis aan de van Harenstraat 47 te St.-Annaparochie ter inzage.
 
Inzage van het bestemmingsplan (digitaal en op papier) is mogelijk op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur en op woensdagen van 13:30 tot 16:30 uur.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0063.BPSchuilingstr17-VA01
 
U kunt de bronbestanden van het plan downloaden door het aanklikken van de volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=hetbildt&striVersion=STRI2012
En vervolgens te kiezen voor het plan NL.IMRO.0063.BPSchuilingstr17-VA01.
 
Het bestemmingsplan Oudebildtzijl – Ds. Schuilingstraat 17 heeft betrekking op het omzetten van het voormalige schoolgebouw van de openbare basisschool ‘De Oprel’ aan de Ds. Schuilingstraat 17 te Oudebildtzijl naar een gemengde bestemming. Het is de bedoeling dat het bestaande pand alternatieve functiemogelijkheden krijgt, zoals een woonfunctie (al dan niet in combinatie met zorg), een andere maatschappelijke functie, een logiesverstrekkende functie (bed & brochje), kleinschalige detailhandel, een culturele functie of een lichte bedrijfs- of dienstverlenende functie.
 
Degene die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een ieder kan beroep instellen tegen het gewijzigd vastgesteld onderdeel.
Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van donderdag 27 augustus 2015 (daags na afloop van de beroepstermijn). Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
 
St.-Annaparochie, 15 juli 2015
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente het Bildt,
G.Krol, burgemeester
R.C. Goeman, secretaris