Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2015

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5.2a van de Wet studiefinanciering 2000;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

De Regeling studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6a.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 5.6, vijfde lid, onderdeel a’ vervangen door: artikel 5.2a, onderdeel a.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 5.6, vijfde lid, onderdeel b’ vervangen door: artikel 5.2a, onderdeel b.

B

De bijlage behorende bij artikel 6a.1 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II. INTREKKING BELEIDSREGEL KOPOPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO)

De beleidsregel Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) wordt ingetrokken.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 6A.1

HBO-bachelor

Croho-nummer

WO-bachelor

Croho-nummer

Bevoegdheid (leraar vo 2e graads)

Isatcode

Bedrijfseconomie

34401

Bedrijfseconomie

50750

Leraar bedrijfseconomie2

Leraar economie2

Leraar algemene economie2

35203

Accountancy

34406

Algemene economie

50644

35207

Fiscale economie

34409

Economie

56401

35202

Fiscaal Recht en Economie

34140

Bedrijfskunde

50645

 

Commerciële economie

34402

Economie en Bedrijfseconomie

50950

 

Commercieel management1

34126

     

Management, economie, recht

34435

     

Bedrijfskunde MER

34139

     
   

Nederlandse taal en cultuur

56804/

06804

Leraar Nederlands

35198

   

Engelse taal en cultuur

56806/

06806

Leraar Engels

35195

   

Duitse taal en cultuur

56805/

06805

Leraar Duits

35193

   

Franse taal en cultuur

56808/

06808

Leraar Frans

35196

   

Afstudeerrichting Frans vd opl.

Romaanse talen en culturen

56074

 
   

Spaanse taal en cultuur

56810/

06810

Leraar Spaans

35255

   

Talen en culturen van Latijns Amerika (Spaans)

56052

 
   

Afstudeerrichting Spaans vd opl. Romaanse talen en culturen

56074

 
   

Arabische taal en cultuur

56040

Leraar Arabisch

35185

   

Afstudeerrichting Arabisch vd opl. Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen

56016

 
   

Afstudeerrichting Turks vd opl.

Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen

56016

Leraar Turks

35186

   

Friese taal en cultuur

56012

Leraar Fries

35144

   

Sociale geografie en planologie

56838

Leraar aardrijkskunde

35197

   

Aardwetenschappen

56986

 
   

Aarde en economie

50668

 
   

Geschiedenis

56034

Leraar geschiedenis

35197

Bedrijfswiskunde

35168

Wiskunde

56980

Leraar wiskunde

35221

Technische natuurkunde

34268

Natuurkunde

50206

Leraar natuurkunde

35261

   

Natuur- en sterrenkunde

56984

 
   

Technische natuurkunde

56962

 
   

Medische natuurwetenschappen

50800

 

Werktuigbouwkunde

34280

Industrieel ontwerpen

56955

Leraar techniek

35254

Industrieel product ontwerpen

34389

Industrial design

50441

 

Chemie

34396/

04186

Scheikunde

56857/

06857

Leraar scheikunde

35199

Applied science met scheikunde

30008

Life science and technology

56286

 

Chemische technologie

34275

Scheikundige technologie

56960

 
   

Molecular science technology

59308

 
   

Biomedische technologie

56226

 
   

Farmaceutische wetenschappen

56989

 
   

Moleculaire levenswetenschappen

59304

 
   

Biomedische wetenschappen

(alleen met uitstroomprofiel Moleculaire levenswetenschappen)

56990

 
   

Biologie

56860

Leraar biologie

35301

Werktuigbouwkunde

34280

Werktuigbouwkunde

56966/

06966

Leraar werktuigbouw I en II

35387

Werktuigbouwkunde

34280

Werktuigbouwkunde

56966/

06966

Leraar Technisch Beroepsonderwijs

35210

Elektrotechniek

34267

Elektrotechniek

56953

AutoTechniek

34262

Bouwkunde

56951

Bouwkunde

34263

   

Automotive

30018

   

Elektrotechniek

34267

Elektrotechniek

56953

Leraar elektrotechniek I en II

35384

AOT-techniek

34386

     

Automotive

30018

   

Leraar motorvoertuigentechniek I en II

35386

Autotechniek

34262

     

Bouwkunde

34263

Bouwkunde

56951

Leraar bouwkunde I en II

35382

Bouwkunde

34263

   

Leraar Mens en technologie3

35208

Technische informatica

34475

   

Leraar ICT/leraar informatica

39116

Hbo ICT

30020

     

Theologie of Godsdienst Pastoraal werk (GPW)

35146

Theologie

56109

Leraar godsdienst/levensbeschouwing

35441

   

Theologie klassiek

50021

 
   

Theologie plus

50022

 
   

Godgeleerdheid

56100

 
   

Godsdienstwetenschap

56104

 
   

Wereldgodsdiensten

50202

 
   

Religie en levensbeschouwing

56114

 
   

Religiestudies

50902

 
   

Islamstudies

56120

 
   

Godsdienstwetenschap

66104

   
   

Politicologie

56606

Leraar maatschappijleer

35411

   

Sociologie

56601

 
   

Algemene sociale wetenschappen

56631

 
   

Bestuurskunde

56627

 

Pedagogiek

35158

Pedagogische wetenschappen

56607

Leraar pedagogiek

35204

Sociaal pedagogische hulpverlening

34617

     

Sociaal pedagogische hulpverlening

34617

Pedagogische wetenschappen

56607

Leraar omgangskunde

35421

Social Work

34116

       

Maatschappelijk werk en dienstverlening

34616

Psychologie

56604

   

Cultureel maatschappelijke vorming

34610

     

Creatieve therapie

34644

     

Pedagogiek

35158

     

Toegepaste psychologie

34507/

81006

     

Human Resource Management

34609

     

Hbo-bachelor (alleen van het Hoger Agrarische Onderwijs)

 

Wo-bachelor (alleen van de Wageningen Universiteit)

     

Plattelandsvernieuwing

34859

Dierwetenschappen

56849

Leraar educatie en kennismanagement voor de groene sector

34899

Tuinbouw en akkerbouw

34868

Levensmiddelentechnologie

56973

 

Dier- en veehouderij

34869

Voeding en gezondheid

56868

 

Diermanagement

34333

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

56848

 

Voedingsmiddelentechnologie

34856

Bos- en natuurbeheer

56219

 

Fooddesign en innovatie

34122

Agrotechnologie

56831

 

Tuin- en landschapsinrichting

34220

Milieuwetenschappen

56283

 

International Development Management

34203

Plantenwetenschappen

56835

 

Bedrijfskunde en agribusiness

34866

Plant/Biotechnologie

56841

 

Bos- en natuurbeheer

34221

Biotechnologie

56841

 

Milieukunde

34284

Biologie

56860

 

Biotechnologie

34331

     

Land- en Watermanagement

34226

     

Kust- en Zeemanagement

39204

     

Toegepaste Biologie

30009

     

Food Commerce & Technology

30022

       

Greenport Business and Retail

30024

       

Landscape and Environment Management

30028

       

1) Alleen met uitstroomprofiel Commerciële Economie

2) Afhankelijk van vakkenpakket

3) Alleen voor het uitstroomprofiel bouwkunde

TOELICHTING

Algemene toelichting

De hbo-kopopleiding biedt hbo- en wo-vakbachelors de mogelijkheid om in een jaar een tweedegraads onderwijsbevoegdheid te behalen. De lerarenopleidingen verstrekken de betreffende studenten 180 ECTS vrijstelling. Zij stellen als voorwaarde voor toelating tot de kopopleiding dat de gevolgde wo- of hbo-bachelor verwant is aan een vakgebied binnen de lerarenopleiding. De student heeft voor deze kopopleiding recht op een extra jaar studiefinanciering. De verwantschapstabel die is opgenomen als bijlage bij de Regeling studiefinanciering 2000 geeft een opsomming van de combinaties van vooropleidingen en lerarenopleidingen waarvoor een jaar extra recht bestaat op studiefinanciering.

Met deze wijziging worden een aantal combinaties toegevoegd op voordracht van het Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten (ADEF), het overlegorgaan van tweedegraads lerarenopleidingen in het HBO, dat gelieerd is aan de HBO-Raad. Daarnaast worden een aantal naamswijzigingen doorgevoerd.

Administratieve lasten

Er zijn geen specifieke informatieverplichtingen van lerarenopleidingen aan de overheid met betrekking tot de kopopleiding. Deze wijziging heeft dus ook geen effect op de administratieve lasten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A

De inhoud van artikel 5.6, vijfde lid, van de wet is met ingang van 1 september 2015 opgenomen in artikel 5.2a van de wet.1 De verwijzingen in artikel 6a.1 worden daarop aangepast. Artikel 6a.1 en de bijlage bij de regeling zijn met ingang van 1 september dus gebaseerd op artikel 5.2a van de wet.

Artikel I, onderdeel B

De tabel in de bijlage van de Regeling studiefinanciering 2000 wordt uitgebreid met de volgende opleidingen:

  • HBO-bachelor Social Work voor de HBO-bachelor Leraar Omgangskunde

  • HBO-bachelor MER voor de HBO-bachelor Leraar bedrijfseconomie (Afhankelijk van vakkenpakket)

  • HBO-bachelor MER voor de HBO-bachelor Leraar economie (Afhankelijk van vakkenpakket)

  • HBO-bachelor MER voor de HBO-bachelor Leraar algemene economie (Afhankelijk van vakkenpakket)

  • WO-bachelor Biomedische wetenschappen voor de HBO-bachelor Leraar Scheikunde (alleen met uitstroomprofiel Moleculaire levenswetenschappen)

Artikel II

Met deze wijziging wordt de beleidsregel Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) ingetrokken. De beleidsregel heeft geen functie meer sinds de opname van de verlenging van de prestatiebeurs voor de kopopleiding in artikel 5.6, vijfde lid, onderdeel a van de wet; thans artikel 5.2a van de wet.

Artikel III

De regeling en de tabel wordt met ingang van 1 september 2015 aangepast. Hiermee wordt aangesloten bij het vaste verandermoment volgens de studiejaarsystematiek in het hoger onderwijs.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Gewijzigd met de Wet studievoorschot hoger onderwijs.

Naar boven