Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenStaatscourant 2015, 20285Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan ´De Regenboog Beuningen´
Logo Beuningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Regenboog Beuningen´ligt van 16 juli 2015 tot en met 26 augustus 2015 voor iedereen ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van woningbouw op de locatie van de vroegere basisschool de Regenboog in Beuningen. Voor de exacte begrenzing van het plangebied verwijzen we naar de verbeelding van dit ontwerpbestemmingsplan.
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad in bepaalde gevallen verplicht om bij de vaststelling van het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. In dit geval zal de gemeenteraad geen exploitatieplan vaststellen, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.
Inzage en zienswijzen:
Het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar gemaakt en beschikbaar gesteld op de volgende wijze:
 • 1.
  Het plan is elke werkdag in te zien op afspraak (tel. 14 024), op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis.
 • 2.
  Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het plan digitaal inzien.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog-ow01
 • 1.
  Via de website www.beuningen.nl (Ga naar bekendmakingen).
 • 2.
  De bronbestanden vindt u hier.
In de genoemde periode van zes weken kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het plan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. In de zienswijze geeft u duidelijk aan op welke onderdelen van het ontwerp-besluit (ontwerpbestemmingsplan) deze betrekking heeft. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer
14 024. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.