Instellingsbesluit DeskundigencommissieOperationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020
Logo Rotterdam
 
 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020,
 
Gelet op het Operationeel Programma EFRO 2014 – 2020 West Nederland;
 
Gelet op de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014 – 2010 West Nederland;
 
Gelet op het advies van het Comité van Toezicht uitgebracht in haar vergadering d.d. 6 maart 2015,
 
Besluit vast te stellen het navolgende:
 
INSTELLINGSBESLUIT DESKUNDIGENCOMMISSIE OPERATIONEEL PROGRAMMA KANSEN VOOR WEST 2014 - 2020
 
Artikel 1 – Begripsbepalingen
 • 1.
  Intermediaire instantie: De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht zoals op 23 februari 2015 aangewezen door de Staatssecretaris van Economische Zaken ten behoeve van de uitvoering van het Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020 voor wat betreft  de programmadelen voor geïntegreerde territoriale investeringen voor respectievelijk Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
 • 2.
  Prioritaire thema Innovatie: prioritaire as 1 Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie zoals opgenomen in het Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020.
 • 3.
  Prioritaire thema Koolstofarme economie: prioritaire as 2 Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren zoals opgenomen in het Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020.
 
 
Artikel 2 – Functie van de Deskundigencommissie
De Deskundigencommissie Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2010 adviseert de Managementautoriteit of de aangewezen Intermediaire instantie over de vraag of en in hoeverre een subsidieaanvraag ingediend onder de prioritaire thema’s Innovatie of Koolstofarme economie voldoet aan de beoordelingscriteria.
 
 
Artikel 3 – Samenstelling en benoeming
De Deskundigencommissie bestaat naast een voorzitter uit ten minste zes leden en kent op de datum van vaststelling van het onderhavige besluit de volgende samenstelling:
 
Voorzitter:
De heer (Hendrik Jan) Vos
 
Deskundigen:
1. De heer (Bert) Windhorst
2. De heer (Huib) De Vriend
3. Mevrouw (Pallas) Agterberg
4. De heer (Menno) Horning
5. De heer (Jan-willem) Donkers
6. De heer (René) Zijtregtop
7. De heer (Robbert Jan) Kromkamp
8. De heer (André) Oldenkamp
9. De heer (Arij) Van Berkel
 
 
Artikel 4 – Benoeming en zittingsduur
De leden en de voorzitter zijn benoemd voor een zittingstermijn van drie jaar. Deze termijn kan worden verlengd.
 
 
Artikel 5 – Taken en werkwijze
De taken en werkwijze van de Deskundigencommissie zijn uitgewerkt in een Reglement van Orde voor de Deskundigencommissie Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020.
 
 
Artikel 6 – Slotbepalingen
 • 1.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening, werkt terug tot 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2023.
 • 2.
  Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Deskundigencommissie Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020
 • 3.
  Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van Kansen voor West II en in de Staatscourant.
 
 
 
Rotterdam, 1 mei 2015
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam
Voor deze,
Wethouder werkgelegenheid en economie
M.J.W. Struijvenberg
 
 

Naar boven