Instellingsbesluit Stedelijke Adviesgroep Kansen voor Rotterdam II
Logo Rotterdam
 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020,
 
Gelet op het Operationeel Programma EFRO 2014 – 2020 West Nederland;
 
Gelet op de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014 – 2010 West Nederland;
 
Besluit vast te stellen het navolgende:
 
INSTELLINGSBESLUIT STEDELIJKE ADVIESGROEP KANSEN VOOR ROTTERDAM II
 
 
Artikel 1 - Begripsbepalingen
 • 1.
  Prioritaire thema Bevorderen werkgelegenheid en ondersteunen arbeidsmobiliteit: prioritaire as 3 Bevorderen werkgelegenheid en ondersteunen arbeidsmobiliteit zoals opgenomen in het Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020.
 • 2.
  Prioritaire thema Bevorderen sociale insluiting en het bestrijden van armoede: prioritaire as 4 Bevorderen sociale insluiting en het bestrijden van armoede zoals opgenomen in het Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020.
 
 
Artikel 2 – Functie van de Stedelijke Adviesgroep
De Stedelijke Adviesgroep Kansen voor Rotterdam II adviseert de Managementautoriteit over de vraag of en in hoeverre een subsidieaanvraag ingediend onder de prioritaire thema’s ‘Bevorderen werkgelegenheid en ondersteunen arbeidsmobiliteit’ of ‘Bevorderen sociale insluiting en het bestrijden van armoede’ voldoet aan de beoordelingscriteria.
 
 
Artikel 3 – Samenstelling en benoeming
De Stedelijke Adviesgroep Kansen voor Rotterdam II bestaat uit leden met stemrecht en adviserende leden, en kent op de datum van vaststelling van het onderhavige besluit de volgende samenstelling:
 
Leden met stemrecht:
Wethouder Werkgelegenheid en Economie (voorzitter): dhr. Maarten Struijvenberg
Directeur Zadkine Techniek als vertegenwoordiger onderwijspartners: mw. Andrea Kaim
Directeur IMd Raadgevende Ingenieurs als Rotterdamse MKB’er: dhr. Remko Wiltjer
Afgevaardigde Rabobank als vertegenwoordiger Rotterdamse bedrijfsleven: dhr. Sezgin Yilgin
Afgevaardigde TNO als vertegenwoordiger van een kennisinstelling: dhr. Roland Blonk
Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ): dhr. Marco Pastors
Vertegenwoordiger Stadshavens Rotterdam: dhr. Luuk Prevaes
 
 
 
Adviserende leden:
Vertegenwoordiger EFRO-steunpunt (secretaris): dhr. Edwin Bijkerk
Vertegenwoordiger Managementautoriteit Kansen voor West: dhr. Ruud van Raak met als plaatsvervanger dhr. Adri Hartkoorn
Vertegenwoordiger ESF-steunpunt: dhr. Kris Luijsterburg
Vertegenwoordiger Agentschap SZW: mw. Sacha van den Heuvel
Vertegenwoordiger namens cluster Werk & Inkomen en cluster Maatschappelijke Ontwikkeling: dhr. Koos van Dijk
Vertegenwoordiger namens cluster Stadsontwikkeling, vakdiscipline Economie: mw. Nancy Addo Daauku
 
 
Artikel 4 – Benoeming en zittingsduur
De leden zijn benoemd voor de duur van het programma.
 
 
Artikel 5 – Taken en werkwijze
De taken en werkwijze van de Stedelijke Adviesgroep zijn uitgewerkt in een Reglement van Orde voor de Stedelijke Adviesgroep Kansen voor Rotterdam II.
 
 
Artikel 6 – Slotbepalingen
 • 1.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening, werkt terug tot 1 april 2015 en eindigt op 31 december 2023.
 • 2.
  Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Stedelijke Adviesgroep Kansen voor Rotterdam II.
 • 3.
  Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van Kansen voor West II en in de Staatscourant.
 
 
 
 
Rotterdam, 1 mei 2015
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam
Voor deze,
Wethouder werkgelegenheid en economie
M.J.W. Struijvenberg
 

Naar boven