Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Capelle aan den IJsselStaatscourant 2015, 20126Ruimtelijke plannen
Bekendmaking woensdag 15juli 2015
Logo Capelle aan den IJssel
Vaststelling bestemmingsplan ‘’Floridaweg 38-40’’
Planidentificatiecode NL.IMRO.0502.PBP15Floridaweg38-4001
Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maakt volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad in zijn openbare vergadering van 6 juli 2015 het (postzegel)bestemmingsplan ‘’Floridaweg 38-40’’ met planidentificatiecode NL.IMRO.0502.PBP15Floridaweg38-4001, heeft vastgesteld. Tevens heeft de raad besloten om voor het bestemmingsplan ‘’Floridaweg 38-40’’ geen exploitatieplan vast te stellen.
Plangebied
Aan de Floridaweg 38-40 is Kaap Florida van zorgorganisatie ASVZ gevestigd. Kaap Florida is een woonvoorziening voor oudere, dementerende cliënten met een verstandelijke beperking. Het plangebied ‘’Floridaweg 38-40‘’ ligt in de wijk Oostgaarde en wordt aan de noordzijde omgeven door de woningen aan de Floridaweg. Aan de westzijde van het plangebied zijn de kantoorgebouwen aan het Hollandsch Diep gelegen. Direct grenzend aan de zuidzijde ligt de metrobaan met bijbehorend station. De oostzijde van het plangebied grenst aan een braakliggend groengebied.
Planbeschrijving
Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van het bijgebouw aan de voorzijde van de Floridaweg 38-40 mogelijk gemaakt, omdat het bouwen voor de voorgevel op basis van het geldende bestemmingsplan ‘’Oostgaarde’’ niet mogelijk is. Daarnaast voorziet dit bestemmingsplan in een actuele planologische regeling voor de betreffende locatie die in overeenstemming is met de kadastrale, feitelijke en vergunde situatie.
Stukken beschikbaar en raadpleegbaar
Vanaf donderdag 16 juli 2015 tot en met woensdag 26 augustus 2015 zijn het (postzegel)bestemmingsplan ‘’Floridaweg 38-40’’, de daarbij behorende stukken en het raadsbesluit beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen deze stukken gedurende genoemde termijn ter inzage bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis, Rivierweg 111, alhier.
Het Informatiecentrum is van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur geopend.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de raad kenbaar te maken, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging van het bestemmingsplan vanaf donderdag 16 juli 2015 tot en met woensdag 26 augustus 2015 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen genoemde termijn kunnen belanghebbenden ook tegen het besluit van de raad om geen exploitatieplan vast te stellen beroep bij de Afdeling instellen.
Ook kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen: Adressering: Raad van State, t.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Om dit verzoek in te kunnen dienen, moet er een beroepschrift bij de Afdeling zijn ingediend.
Het beroepschrift moet naast uw handtekening de volgende gegevens bevatten:
uw naam en adres;
een dagtekening;
een omschrijving van het bestreden besluit;
de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering).
Voor het indienen van een beroepschrift/een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het postzegelbestemmingsplan “Floridaweg 38-40” treedt in werking met ingang van de dag na die waarop voornoemde beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw C. van Hemert, afdeling Stadsontwikkeling, telefoonnummer (010) 2848 762, e-mail: c.van.hemert@capelleaandenijssel.nl