Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2015, 20048Vergunningen
Verzoek omgevingsvergunning Veenburgerweg 1G, Hattem
Logo Hattem
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat een verzoek om omgevingsvergunning is ingediend voor de activiteit: brandveilig gebruik voor het oprichten van een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang op de locatie Veenburgerweg 1G te Hattem. Het college is voornemens om de gevraagde vergunning te verlenen.
Inzage
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 juli 2015 zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak maken.
Zienswijze indienen
Iedereen die bedenkingen heeft tegen het verlenen van de vergunning kan tijdens de termijn van terinzagelegging een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijk kan dit bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Mondelinge zienswijzen kunnen persoonlijk worden doorgegeven aan een medewerker van cluster Vergunningverlening & Handhaving.
 
Hattem, 15 juli 2015