Voorbereidingsbesluit kavel IV windenergiegebied Borssele, Ministerie van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken,

In overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu

Overwegende dat:

 • het wenselijk is te voorkomen dat een locatie in het windenergiegebied Borssele, waarvoor een kavelbesluit wordt voorbereid, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van windparken;

 • hiertoe in artikel 9 van de Wet windenergie op zee de mogelijkheid wordt geboden een voorbereidingsbesluit te nemen;

Besluiten:

Artikel 1

Te verklaren dat voor de locatie die is weergegeven op de kaart, opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, onder de aanduiding ‘kavel IV’, een kavelbesluit als bedoeld in artikel 3 van de Wet windenergie op zee wordt voorbereid. De coördinaten van de hoekpunten van de kavel en van het tracé van de aansluitverbinding zijn weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 2

 • 1. Het is verboden om op de locatie, aangeduid als kavel IV, alsmede binnen een zone van 500 meter daaromheen, werken te maken of te wijzigen of het gebruik van werken te wijzigen, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen en seismisch onderzoek en verkenningsonderzoek te verrichten.

 • 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op handelingen:

  • a. waarop het verbod van artikel 6.13, eerste lid, van het Waterbesluit van toepassing is;

  • b. waarop het verbod van artikel 55 of artikel 94 van het Mijnbouwbesluit van toepassing is;

  • c. die worden verricht in het kader van normaal onderhoud en beheer ten dienste van reeds vergunde activiteiten;

  • d. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit en in overeenstemming zijn met de op dat moment geldende toepasselijke regelgeving;

  • e. die worden verricht ter voorbereiding op het kavelbesluit, de tender en ter uitvoering van de vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Wet windenergie op zee, door of in opdracht van de overheid of de houder van die vergunning.

Artikel 3

Behoudens artikel 9, derde lid, van de Wet windenergie op zee, vervalt dit besluit op het moment dat met betrekking tot kavel IV een besluit tot instelling van een veiligheidszone op grond van artikel 6.10 van de Waterwet vastgesteld wordt.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2015

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ VOORBEREIDINGSBESLUIT KAVEL IV WINDENERGIEGEBIED BORSSELE

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ VOORBEREIDINGSBESLUIT KAVEL IV WINDENERGIEGEBIED BORSSELE

Hoekpunten kavel IV
 

Geografische coördinaten

UTM

 

(ETRS89)

(ETRS89, zone 31)

Locatie

Graden N

Graden E

Oostelijk

Noordelijk

Kavel IV

51,788600

3,001500

500103,75

5737526,13

Kavel IV

51,746000

2,946650

496317,08

5732786,26

Kavel IV

51,740400

2,931520

495271,40

5732172,68

Kavel IV

51,733500

2,946290

496290,67

5731396,16

Kavel IV

51,679500

2,877030

491497,54

5725393,86

Kavel IV

51,743000

2,770850

484178,55

5732482,80

Tracé van de aansluitverbinding kavel IV
 

Geografische coördinaten

UTM

 

(ETRS89)

(ETRS89, zone 31)

Locatie

Graden N

Graden E

Oostelijk

Noordelijk

Tracé

51,765800

2,972170

498079,71

5734992,60

Tracé

51,722100

2,967130

497729,56

5730134,18

Tracé

51,725700

2,954840

496881,01

5730532,85

Tracé

51,712300

2,937680

495694,45

5729045,72

Tracé

51,718300

2,926750

494944,25

5729697,94

Tracé

51,733500

2,946290

496290,67

5731396,16

Tracé

51,746000

2,946650

496317,08

5732786,26

TOELICHTING

I Algemeen

Het kabinet heeft in september 2014 drie gebieden aangewezen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. Deze gebieden liggen voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust en voor de Zeeuwse kust.

Als eerste wordt het windenergiegebied Borssele ontwikkeld. Dit gebied is al in 2009 aangewezen en ligt buiten de 12-mijlszone voor de Zeeuwse kust, bij de zuidelijke grens van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ), ongeveer 0,5 km van de Belgische EEZ. De totale oppervlakte is ongeveer 344 km2. Omdat Borssele relatief dicht bij de kust ligt, zijn de kosten van het aanleggen en exploiteren van een windpark daar relatief laag. Daarnaast is het een gebied waar relatief weinig andere belangen spelen. Er liggen bijvoorbeeld geen olie- en gasplatforms waarmee rekening gehouden moet worden.

Op 1 juli 2015 is de Wet windenergie op zee (hierna: de wet) in werking getreden, waarmee voorzien wordt in een integraal wettelijk kader voor het op grote schaal realiseren van windenergie op zee. Dit nieuwe systeem voor de uitrol van windenergie op zee is vormgegeven in overleg met de windenergiesector. Onderdeel daarvan is dat de overheid binnen de drie gekozen gebieden de zogeheten ‘kavelbesluiten’ neemt. In het kavelbesluit staat waar en onder welke voorwaarden een windpark binnen het gebied gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Binnen een gebied kunnen dat meerdere kavelbesluiten zijn. Op ieder kavel zal een windpark met een totaal opgesteld vermogen van minimaal 342 MW tot maximaal 380 MW gerealiseerd kunnen worden. Er worden steeds twee windparken aangesloten op één platform van TenneT. TenneT zal deze aansluiting realiseren door gestandaardiseerde platforms van 700 MW te plaatsen, die elk met twee 220 kV-kabels aangesloten worden op het landelijke hoogspanningsnet. Gedurende korte tijd kan een platform een hoger vermogen verwerken. Ook het tracé van de aansluitverbinding van het windpark op een platform van TenneT wordt in het kavelbesluit aangewezen.

Begin augustus 2015 worden de eerste twee ontwerpkavelbesluiten voor het windgebied Borssele volgens de procedure van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) ter inzage gelegd. Dan kunnen gedurende zes weken zienswijzen worden ingediend. Eind november zullen de twee definitieve kavelbesluiten gepubliceerd worden, waartegen beroep mogelijk is. Daarna wordt de eerste tender geopend waarop de windenergiesector kan inschrijven voor het realiseren van windparken. Aan degene die het windpark mag bouwen en exploiteren wordt een vergunning verleend.

Om te voorkomen dat de ruimte binnen het windenergiegebied Borssele waarvoor een kavelbesluit in voorbereiding is, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van windparken, is in artikel 9 van de wet de mogelijkheid opgenomen voor die locatie een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit artikel sluit aan bij het voorbereidingsbesluit dat is opgenomen in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro).

In artikel 9, vierde lid, van de wet is bepaald dat het verboden is te handelen in strijd met een voorbereidingsbesluit. Overtreding van dit artikel is opgenomen in artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische delicten, aldus artikel 33 van de wet.

De mogelijkheid van bezwaar en beroep is uitgesloten door het toevoegen van artikel 9 aan artikel 1 van bijlage 2 bij de Awb (artikel 30 van de wet).

II Artikelsgewijs

Artikel 1

Om te voorkomen dat de ruimte binnen het windenergiegebied Borssele waarvoor een kavelbesluit in voorbereiding is, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van windparken, is in artikel 9 van de wet de mogelijkheid opgenomen voor die locatie een voorbereidingsbesluit te nemen. De figuur van het voorbereidingsbesluit is een bekende in het ruimtelijke ordeningsrecht bij de voorbereiding van inpassings- of bestemmingsplannen. Een kavelbesluit is geen van beide, doch vertoont daarmee wel enige gelijkenis. Voor het belang dat een voorbereidingsbesluit beoogt te beschermen geldt dat evenzeer.

Artikel 2

In artikel 2 is bepaald dat het in bepaalde gevallen verboden is werken of werkzaamheden uit te voeren of het gebruik van werken te wijzigen, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen of seismisch onderzoek en verkenningsonderzoek als bedoeld in het Mijnbouwbesluit uit te voeren. Het gaat hier om handelingen die niet vergunningplichtig zijn en waar derhalve geen (belangen)afweging in het kader van een vergunningaanvraag plaatsvindt of activiteiten waarvoor de vergunningplicht een te beperkt afwegingskader biedt om het belang van realisering van windparken te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van artikel 6.8, tweede lid, van het Waterbesluit en het doen van seismisch onderzoek en verkenningsonderzoek als bedoeld in het Mijnbouwbesluit.

In het tweede de lid is een aantal categorieën van werken of werkzaamheden uitgezonderd van het verbod. Sub c ziet bijvoorbeeld op beheer en onderhoud aan de in het windenergiegebied aanwezige kabels en leidingen. Er zal overlap zijn tussen het gebied van het voorbereidingsbesluit en de onderhoudszone van de betreffende kabel of leiding. Daarmee is deze uitzondering noodzakelijk. Sub e ziet op handelingen die worden verricht ter voorbereiding op het kavelbesluit, de tender en ter uitvoering van de vergunning als bedoeld in artikel 12 van de wet, door of in opdracht van de overheid of de vergunninghouder. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geofysisch en -technisch onderzoek dat wordt verricht om de samenstelling van de bodem ter plaatse in kaart te brengen. Ook handelingen ter voorbereiding op een innovatiekavel vallen hier onder. Zoals de Minister van Economische Zaken heeft aangekondigd (Kamerstukken II, 2014/15, 33 561, nr.19), zal er in het windgebied Borssele ruimte worden geboden voor het demonstreren van innovatieve technieken die de kostprijs van windenergie op zee op termijn verder kunnen helpen verlagen. Daartoe zal er een aparte tender worden uitgeschreven en wordt ruimte geboden voor een innovatiekavel, dat maximaal twee posities voor windturbines beslaat. De contouren van dit innovatiekavel zullen geheel binnen de contouren van kavels III en IV vallen.

Artikel 3

In artikel 9, derde lid, van de wet is bepaald dat het voorbereidingsbesluit vervalt indien niet binnen een jaar na de inwerkingtreding daarvan een ontwerp voor een kavelbesluit ter inzage is gelegd. Het voornemen tot het nemen van een kavelbesluit moet zodanig concreet zijn dat het beschermen van het belang van realisering van een windpark kan prevaleren boven andere belangen.

Daarnaast is in dit artikel bepaald dat het voorbereidingsbesluit vervalt op het moment van instelling van een veiligheidszone op grond van artikel 6.10 van de Waterwet met betrekking tot kavel IV. Dit besluit wordt genomen zodra met de bouw van het windpark is aangevangen.

In het kavelbesluit worden andere activiteiten dan aanleg en exploitatie van een windpark niet geregeld of verboden. Het gebruiksverbod van die locatie voor andere activiteiten vloeit wel voort uit een ander besluit, namelijk het besluit tot instelling van een veiligheidszone rondom een windpark. Het ligt dan ook voor de hand het voorbereidingsbesluit in werking te laten zijn tot het moment dat het besluit tot instelling van een veiligheidszone de bescherming van het gebied kan ‘overnemen’.

Naar boven