Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2015, 19692Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan Leemlagen
Logo Arnhem
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2015 heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan " Leemlagen "
landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.805-0301.
Inzien
Het bestemmingsplan 'Leemlagen ' en het besluit totvaststelling liggen met ingang van 10 juli 2015 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 20 augustus 2015) voor een ieder ter inzage op het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38. Het bestemmingsplan is met ingang van 10 juli 2015 ook via internet in te zien (technische storingen voorbehouden).
De interactieve digitale verbeelding van het plan is te raadplegen op het webadres:
 
De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:
 
Het bestemmingsplan is tevens te downloaden in PDF-formaat:
Plangebied
Het plangebied betreft diverse gebieden in Arnhem Noord. Op de verbeelding bij het bestemmingsplan is de exacte begrenzing opgenomen.
Aanleiding en doel
In een aanzienlijk deel van Arnhem Noord bevinden zich leemlagen in de bodem. Deze spelen een belangrijke rol in de waterhuishouding. Ten behoeve van de bescherming van deze leemlagen zijn in diverse recente bestemmingsplannen beschermende regels opgenomen. Dit facetbestemmingsplan beoogt deze regeling in te voegen in die bestemmingsplannen, waarin deze regeling nog niet is opgenomen. De regeling voorziet concreet in een vergunningenstelsel voor het afgaven van gronden, het verrichten van boringen en dergelijke.
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 4 maart 2015 tot en met 14 april 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen in het plan.
Procedure
De belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende de aangegeven termijn van zes weken na bekendmaking beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorts kan, indien beroep is ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl . Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de exacte voorwaarden vermeld.
Arnhem, 9 juli 2015