Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2015, 19652Verkeersbesluiten
Sittard-Geleen - Verkeersbesluit instellen hinkend parkeren in de AlexSchaepkensstraatin Sittard
Logo Sittard-Geleen
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:
 • 1.
  Besluiten:
  H inkend parkeren in te stellen in een deel van de Alex Schaepkensstraat (niet - woningzijde) in Sittard door het nemen van de onderstaande verkeersmaatregelen:
  • Plaatsen van twee maal het bord ‘Hinkend parkeren’ (bord E08b).
  • Aanbrengen stroken waarbinnen parkeren mogelijk is (witte belijning aan weerszijden van de weg).
Volgens de bij het verkeersbesluit horende tekening.
2. Overwegingen Hinkend parkeren (parkeren met twee wielen op de weg en twee wielen op het trottoir) aan beide zijden van de weg maximaliseert de parkeercapaciteit en garandeert toch de doorstroming in de straat.
Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om in de Alex Schaepkensstraat in Sittard hinkend parkeren in te stellen.
De Alex Schaepkensstraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
3 . Formeel kader
De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet Bestuursrecht.
Tot het nemen van onderhavig besluit is ondergetekende bevoegd conform het op 1 oktober 2013 in werking getreden “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de gemeente Sittard-Geleen 2013-II” d.d. 17 september 2013, het “Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten” van 8 juli 2014, en het op 14 mei 2015 in werking getreden “Ondermandaatbesluit Teammanager Beheer en Ontwerp, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer” d.d. 28 april 2015.
4. Advies en inspraak
De ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 22-04-2015 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.
5. Ondertekening
Sittard-Geleen, 02-07-2015, 1363106
Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,
Teammanager Beheer en ontwerp
Ing. R.M.W. Dumont
6. Inzage en bezwaar
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 16-07-2015 tot en met woensdag 26-08-2015. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:
Elektronisch (met DigiD)
Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.
Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).
Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.
Schriftelijk
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
In uw bezwaarschrift vermeldt u:
 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar;
 • uw handtekening.
Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.
Fax
U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-477 75 55.
Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.
Persoonlijk
U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.
U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt u afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis. U kunt hem ook aanvragen via www.overheid.nl of 1400 (lokaal tarief).
Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.
Een bezwaar heeft geen schorsende werking.
Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.