KENNISGEVING Vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Atrium en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen
Logo Amsterdam
Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:
De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 1 juli 2015 het bestemmingsplan Zuidas-Atrium ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.
Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
Bestemmingsplan
Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas. Het plangebied van het bestemmingsplan Zuidas-Atrium is gelegen aan de noordzijde van het grootstedelijk gebied Zuidas, op de locatie ten oosten van de Parnassusweg, ten zuiden van de Strawinskylaan en ten noorden van de A10.
Het bestemmingsplan voorziet in een conserverende regeling voor de bestaande bebouwing van het kantorencomplex Atrium en de in aanbouw zijnde parkeervoorziening. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in het juridisch planologisch kader ter verwezenlijking van de uitbreiding van het bestaande kantorencomplex met 25.000 m² bvo kantoren en 5.000 m² bvo plintvoorzieningen.
Voor de wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Exploitatieplan
Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de gronden waarop het bestemmingsplan betrekking heeft in eigendom zijn van de gemeente Amsterdam en deze gronden in erfpacht zullen worden uitgegeven. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie is derhalve anderszins verzekerd.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Zuidas-Atrium met bijbehorende stukken en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, liggen met ingang van 16 juli 2015 totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken ter inzage op de volgende adressen:
  • Het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.
  • Stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.zuid.amsterdam.nl.
Het bestemmingsplan Zuidas-Atrium met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1401BPGST-VG01
Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Amsterdam naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 17 juli 2015 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.
Een belanghebbende kan met ingang van 17 juli 2015 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen.
Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Crisis- en hertswelwet
Met ingang van 14 april 2014 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas opgenomen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Het plangebied van het bestemmingsplan Zuidas-Atrium en de daarin mogelijk gemaakte ontwikkeling maakt daarvan onderdeel uit. Dit heeft tot gevolg dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Op grond hiervan dienen alle beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Deze kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
 
Amsterdam, 15 juli 2015
burgemeester en wethouders,
 
mr. A.H.P. van Gil s en mr. E.E. van der Laan
secretaris en burgemeester
Naar boven