Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2015, 777213-137641-VGP houdende Wijziging Warenwetregeling tatoeëren en piercen, alsmede de Regeling publieke gezondheid in verband met indexering van tarieven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen en artikel 57, derde lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 5 van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt:

a. in onderdeel a. ‘€ 394, 51’ vervangen door: € 396,09;

b. in onderdeel b. ‘€ 345,20’ vervangen door: € 346,58;

c. in onderdeel c. ‘€ 197,25’ vervangen door: € 198,04;

d. in onderdeel d ‘€ 394,51’ vervangen door: € 396,09; en

e. in onderdeel e ‘€ 493,13’ vervangen door: € 495,10.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 24,66’ telkens vervangen door: € 24,76.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 98,63’ vervangen door: € 99,02.

ARTIKEL II

Artikel 9 van de Regeling publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt:

a. in onderdeel a. ‘€ 98,63’ vervangen door: € 99,02;

b. in onderdeel b. ‘€ 147,95’ vervangen door: € 148,54; en

c. in onderdeel c. ‘€ 197,25’ vervangen door: € 198,04.

2. In het derde lid wordt ‘€ 98,63’ vervangen door: € 99,02.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 24,66’ vervangen door: € 24,76.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Artikel I

In artikel 4, vijfde lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen is bepaald dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport regels stelt met betrekking tot de hoogte van de retributies van de vergunning voor het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal. De tarieven van deze retributies zijn opgenomen in artikel 5 van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen.

De tarieven zijn gebaseerd op het vastgestelde uurtarief van een GGD-ambtenaar van € 87,18 in 2007. Dit tarief bestaat alleen uit loonkosten. Dit tarief is voor 2008 en 2009 geïndexeerd naar aanleiding van de indexatie van de CAO voor de gemeenten (met respectievelijk 2,7% en 3,7%) en in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 geïndexeerd aan de hand van het CBS-loonindexcijfer voor de sector overheid met respectievelijk 2,7%, 1,8%, 0,2%, 1,2%, 0,2%). Per 1 juli 2015 wordt het tarief geïndexeerd op basis van het CBS-loonindexcijfer voor de sector overheid over 2014 van 0,4%.

Artikel II

In artikel 9 van de Regeling publieke gezondheid heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de tarieven vastgelegd die moeten worden gehanteerd voor de controles ter verkrijging van het certificaat van sanitaire controle van schepen en het certificaat tot vrijstelling van sanitaire controle van schepen. Met deze regeling worden de tarieven geïndexeerd op basis van het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid (0,4%).

Naar boven