Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2015, 18740Ruimtelijke plannen
Partiële hervaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2013”, gemeente Franekeradeel
Logo Franekeradeel
De gemeenteraad van Franekeradeel heeft op 25 juni 2015 het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” (partieel) opnieuw vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” is op 7 november 2013 gewijzigd vastgesteld. Tegen dat bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Twee beroepen hebben betrekking op de bestemming die op het perceel Kleasterwei 7 te Tzummarum is gelegd. De Raad van State heeft tijdens de beroepsprocedure voor het betreffende perceel een aantal gebreken in het bestemmingsplan geconstateerd en met een zogenoemde tussenuitspraak (met kenmerk 201400577/1/R4) de gemeenteraad opdracht gegeven deze gebreken te herstellen. Met het raadsbesluit van 25 juni 2015 voldoet de gemeenteraad aan deze opdracht.
 
Het zogenoemde planidentificatienummer van het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan is NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013-VAS2
 
Heeft u vragen?
Voor informatie over het bestemmingsplan en/of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 uur.
 
U kunt het bestemmingsplan bekijken
Het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan (inclusief het raadsbesluit) ligt met ingang van 9 juli 2015 tot en met 19 augustus 2015 voor een ieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien bij het loket van de afdeling Ruimte (gemeentehuis) aan de Harlingerweg 18 in Franeker, op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur).
 
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan ook digitaal bekijken, via www.ruimtelijkeplannen.nl en/of de gemeentelijke website www.franekeradeel.nl (via het tabblad ‘wonen en werken’ en vervolgens de subkopjes ‘bouwen en wonen’, ‘bestemmingsplannen’ en ‘vastgesteld’).
 
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?
Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2015, dan kunt u daartegen beroep instellen tot en met 19 augustus 2015.
 
U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u van toepassing zijn:
  • 1.
    U heeft eerder een zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” ingediend (het ontwerp lag van 30 mei 2013 tot en met 10 juli 2013 ter inzage).
  • 2.
    U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om binnen de periode van 30 mei 2013 tot en met 10 juli 2013 een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied 2013”.
  • 3.
    U wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen in het op 25 juni 2015 partieel opnieuw vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2013”, ten opzichte van het ontwerp (het ontwerp zoals dat van 30 mei 2013 tot en met 10 juli 2013 ter inzage lag).
 
U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
In uw beroepschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, de naam van het bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.
U kunt overigens ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl 
 
Wilt u dat het bestemmingsplan niet meteen ingaat?
Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de Raad van State. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een beroepschrift heeft ingediend en er sprake is van spoed.
Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Het partieel opnieuw vastgestelde bestemmingsplan treedt zes weken na deze bekendmaking in werking. Is er binnen deze termijn een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan moet de Raad van State hierover eerst een uitspraak doen. Het bestemmingsplan treedt dan pas na deze uitspraak in werking.
 
Franeker, 8 juli 2015.
 
Burgemeester en wethouders voornoemd,
F. Veenstra, burgemeester.
H.J.J. de Jong, secretaris.