Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2015, 18667Vergunningen

Omgevingsvergunning Sonneborn Refined Products - bouw SO3 fabriek - Fase 2 - OB, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

KENNISGEVING

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ontwerpvergunning

Sonneborn Refined Products B.V. heeft een aanvraag omgevingsvergunning tweede fase (onderdeel bouwen) ingediend voor het oprichten van een zwaveltrioxide (SO3) raffinaderij inclusief bijgebouw.

De omgevingsvergunning eerste fase (onderdeel milieu) is reeds op 26 september 2014 verleend. De inrichting is gelegen aan de Mainhavenweg 6 te Amsterdam.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland zijn van plan deze vergunning tweede fase (onderdeel bouwen) te verlenen.

U kunt de ontwerpvergunningen inzien

De ontwerpvergunning en alle bijbehorende stukken kunnen van 10 juli tot 21 augustus 2015 worden ingezien bij de bekendmakingen onder het digitale loket op de website www.noord-holland.nl. Indien u geen toegang heeft tot internet kunt u gebruik maken van de internetvoorziening op het gemeentehuis en/of bij de provincie Noord-Holland (locatie Houtplein 33 te Haarlem) tijdens openingsuren.

U kunt de stukken ook inzien bij:

  • bij Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam, tijdens de inloopuren.

Zienswijzen

Als u het met de ontwerpvergunning niet eens bent, dan kunt u uw zienswijze (graag onder vermelding van uw telefoonnummer) tot 21 augustus 2015 schriftelijk indienen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam of per e-mail: wabo@odnzkg.nl.

In uw zienswijze moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de ontwerpvergunning. Geef het duidelijk aan als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven. Een verzoek voor een gesprek moet voor 14 augustus 2015 zijn gedaan. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar wabo@odnzkg.nl ter attentie van mevrouw E. Oosterhuis.

Verdere procedure

Wij zullen binnen 14 weken na binnenkomst van de vergunningaanvraag een definitief besluit nemen. Hierbij zullen wij rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen. Worden geen zienswijzen ontvangen, dan zullen wij binnen 4 weken na de terinzagelegging een definitief besluit nemen.

Tegen ons definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.