Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2015, 18423Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan “Uitloopgebied Assenrade”, Hattem
Logo Hattem
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 22 juni 2015 het bestemmingsplan “Uitloopgebied Assenrade” heeft vastgesteld. Het plan is ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.
Doel van het plan
Het bestemmingsplan is gericht op het realiseren van een aantrekkelijk landschapspark inclusief ijsbaan. Deze ijsbaan krijgt een zodanige aanleg dat de baan ook in niet winterse perioden gebruikt kan worden.
Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit en de daarbij behorende reactienota op de zienswijzen. Hierin staan ook de ambtshalve wijzigingen in opgesomd.
Inzage
De betreffende stukken liggen van donderdag 2 juli tot en met woensdag 5 augustus 2015 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak maken. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.hattem.nl.
Beroep
Gedurende de termijn van inzage kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Tegen het gewijzigd vastgesteld onderdeel van het bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen.
 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 

Het college van de gemeente Hattem,

1 juli 2015