Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 18270Vergunningen
Kennisgeving ‘Omgevingsvergunning’ op de locatie Sarah Vaughanstraat 13 (oude locatie Sloterweg 700, zelfbouwlocatie “Route 1066”, kavel 10 en 11), voor het bouwen van een woning, te Amsterdam, OLO 1486127
Logo Amsterdam
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam besluit met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het bouwen van een woning op de locatie Sarah Vaughanstraat 13 (oude locatie Sloterweg 700, zelfbouwlocatie “Route 1066”, kavel 10 en 11) te Amsterdam.
De omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen van 2 juli 2015 tot en met 13 augustus 2015 ter inzage bij:
 
•Loket Omgevingsvergunningen, Osdorpplein 1000;
geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur (telefoon 14 020).
 
U kunt de stukken tevens inzien op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.F1515PBSTD-VG01
Beroep
Ingevolge het gestelde in artikel 8:1, juncto artikel 8:7, juncto artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een beroepschrift dient de gronden van het beroep te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een beroepschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen.
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt het beroepschrift, of het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening ( DigiD ). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Amsterdam, 3 juni 2015
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,
Namens deze de stadsdeel secretaris van stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam,
G. van Dijk
Afdelingsmanager Vergunningen