Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2015, 18170Verkeersbesluiten
Sittard-Geleen - Verkeersbesluit Inrichtengehandicaptenparkeerplaats Haspengouw in Geleen
Logo Sittard-Geleen
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:
1. Besluiten: Inrichten individuele gehandicaptenparkeerplaats in de Haspengouw, Geleen. Deze verkeersmaatregel zal uitgevoerd worden middels het plaatsen van het bord gehandicaptenparkeerplaats (bord E06) met daaronder het kenteken op een onderbord (OB309). Op het bestaande parkeervak wordt een witte kruismarkering aangebracht.
Op de foto behorend bij het verkeersbesluit is de situering van de beoogde parkeerplaats aangegeven.
2. Overwegingen Voorstel is de gehandicaptenparkeerplaats te situeren op de door de aanvrager beoogde plek.
Op grond van artikel 3 van de “Beleidsregel aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen 2007” komt de aanvrager in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats.
Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht om deze individuele gehandicaptenparkeerplaats in te richten. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.
De Haspengouw is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
De in te stellen individuele gehandicaptenparkeerplaats gaat ten koste van één algemene parkeerplaats. Het is echter gezien de medische situatie van de aanvrager en de geldende beleidsregels niet onredelijk om de parkeerplaats toe te wijzen. Overige bewoners en automobilisten kunnen gebruik maken van de algemene parkeerplaatsen in de buurt.
3 . Formeel kader
De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet Bestuursrecht.
Tot het nemen van onderhavig besluit is ondergetekende bevoegd conform het op 1 oktober 2013 in werking getreden “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de gemeente Sittard-Geleen 2013-II” d.d. 17 september 2013, het “Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten” van 8 juli 2014, en het op 14 mei 2015 in werking getreden “Ondermandaatbesluit Teammanager Beheer en Ontwerp, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer” d.d. 28 april 2015.
4. Advies en inspraak
De ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 17-06-2015 positief geadviseerd over de voorgestelde maatregelen.
5. Ondertekening
Sittard-Geleen,
Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,
Teammanager Beheer en ontwerp
Ing. R.M.W. Dumont,
6. Inzage en bezwaar
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag-2015 tot en met woensdag-2015. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:
Elektronisch (met DigiD)
Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.
Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).
Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.
Schriftelijk
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
In uw bezwaarschrift vermeldt u:
  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden(en) van uw bezwaar;
  • uw handtekening.
Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.
Fax
U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-477 75 55.
Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.
Persoonlijk
U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.
U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt u afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis. U kunt hem ook aanvragen via www.overheid.nl of 1400 (lokaal tarief).
Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.
Een bezwaar heeft geen schorsende werking.
Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.