Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandStaatscourant 2015, 1816Instelling gemeenschappelijke regelingen
Besluit tot opheffing van de Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995 gemeente Westland
Logo Westland
De BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE WESTLAND
 
Gelet op artikel 9 lid1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het voorstel voor de Wet afschaffing plusregio’s, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en de andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s, en artikel 62 lid 1 van de Regeling Stadsgewest Haaglanden,
 
 
Overwegende dat:
 • Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op 13 maart 2013 de intentie heeft uitgesproken om het Stadsgewest Haaglanden te beëindigen onder de voorwaarden dat de Wgr-plus is afgeschaft en de beleidstaken Verkeer en Vervoer en Economie zijn ondergebracht in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
 • De Tweede Kamer het voorstel voor de Wet afschaffing plusregio’s in de nacht van 3 op 4 juli 2014 heeft aangenomen;
 • Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio op 14 juli 2014 is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer;
 • Behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer verwacht wordt voor 1 januari 2015;
 • De gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in werking treedt de dag nadat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen;
 • Het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op 29 oktober 2014 het liquidatieplan heeft vastgesteld;
 • Het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op 29 oktober 2014 een voorgenomen besluit onder voorwaarden heeft genomen tot opheffing van de Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995;
 • De Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995 kan worden opgeheven nadat op grond van artikel 62 lid 1 van die regeling alle bestuursorganen van de deelnemende gemeenten een opheffingsbesluit hebben genomen;
 
Besluit:
 
 • 1.
  Tot opheffing van de Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995 onder de voorwaarden dat:
 • Het besluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s in werking treedt;
 • Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar afgeeft
 • 2.
  Het opheffingsbesluit in werking te laten treden op de datum dat de Wet afschaffing plusregio’s in werking treedt.

Gemeente Westland, datum: 2 december 2014

De burgemeester,

J. van der Tak