Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2015, 18148Vergunningen

Logo Edam-Volendam
Weigering omgevingsvergunning Lange Weeren, Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij op 25 juni 2015 de omgevingsvergunning heeft geweigerd voor de ontwikkeling van de eerste fase van de Lange Weeren. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

  • Het handelen in strijd met regels van RO, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft vanaf 23 december 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er een zienswijze ingediend.

Beroep indienen

De geweigerde omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 1 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling VROM, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam.

Tegen dit besluit kan, gedurende bovengenoemde periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem, wanneer u:

  • Belanghebbende bent en;

  • tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest).

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Edam-Volendam, 30 juni 2015