Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SimpelveldStaatscourant 2015, 17937Ruimtelijke plannen

Logo Simpelveld
Kennisgeving start planMER-procedure en voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’, Simpelveld

De gemeente Simpelveld bereidt een actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied voor. Het beschermen van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden, in combinatie met het opnieuw vastleggen van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van bestaande (agrarische) bedrijven en woningen staat voorop. Hierbij worden de geldende regelingen geactualiseerd naar de nu geldende maatstaven. Daarnaast wordt gestreefd om de regelingen voldoende flexibiliteit mee te geven, zodat ook op toekomstige ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 moet voor de besluitvorming over het bestemmingsplan een milieueffectrapport (planMER) worden opgesteld. Dit is het gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt aan agrarische bedrijven. De planMER-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het planMER zal een passende beoordeling bevatten vanwege de mogelijke effecten die het bestemmingsplan heeft op Natura 2000 gebieden.

Voorafgaand aan het planMER is een Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld, die beschrijft hoe het planMER wordt opgesteld en welk onderzoek wordt uitgevoerd. De notitie reikwijdte en detailniveau ligt samen met het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2015” met ingang van 1 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage tijdens de openingstijden in het Gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld en is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de gemeentelijke website www.simpelveld.nl kunt u een link vinden naar dit bestemmingsplan.

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar reactie schriftelijk of mondeling inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG te Simpelveld en dienen voor het einde van de termijn te worden ingebracht, dan wel ter post te zijn bezorgd. Mondelinge reacties dient u binnen de genoemde periode in te brengen, nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt (tel: 045-5448377).

Op een later moment wordt het planMER gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Een ieder kan dan inspreken op zowel het bestemmingsplan als het planMER. Het tijdstip van ter inzage legging wordt onder meer via een publicatie in lokale bladen bekend gemaakt.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Leefomgeving, telefoonnummer (045) 5448377.

Simpelveld, 30 juni 2015