Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MuidenStaatscourant 2015, 17924Ruimtelijke plannen

Logo Muiden
Ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman en bijbehorend Milieueffectrapport (MER), Muiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman inclusief milieueffectrapport (MER) met ingang van donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus 2015 (6 weken) voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman heeft betrekking op een gebied aan de westzijde van de kern Muiden. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de watergangen aan de voet van de Diemerdijk. De zuidelijke plangrens ligt langs de Muidertrekvaart. Aan de oostzijde ligt de grens langs de bestaande bebouwing van Muiden.

Het ontwerpbestemmingsplan ziet toe op de transformatie van een voormalig kruitfabrieksterrein, agrarische gronden en sportlocatie in een nieuw woon- en werkgebied. Het beoogde programma dat met het ontwerpbestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt, betreft maximaal 1.300 nieuwe woningen, 25.000 m2 bvo nieuwe commerciële en/of niet commerciële functies en bijbehorende voorzieningen. Voorts maken enkele bestaande woningen in het plangebied en circa 3.380 m2 bvo bestaande bebouwing onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Voor dit project is een MER opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen activiteiten in beeld zijn gebracht.

Raadplegen van de stukken

Voor inzage van de stukken kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur terecht bij het Centraal Servicepunt in het gemeentehuis in Muiden. Het ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman, MER en andere bijlagen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0424.BP2701KRIJGSMA2014-0202) en de website van de gemeente.

Crisis- en herstelwet

Voor dit bestemmingsplan geldt dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is. Dit heeft geen gevolgen voor deze fase, maar wel voor de beroepsfase die volgt na vaststelling van het bestemmingsplan.

Zienswijzen

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de periode van zes weken (van donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus 2015) een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan van Muiden en of het MER naar voren te brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan de gemeenteraad van Muiden, Postbus 3, 1398 ZG Muiden, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman’. Als u nog vragen heeft, of als u een mondelinge reactie wilt geven, dan kunt u bellen met de gemeente, (0294) 210 210.

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder vaststelling hogere waarden bestemmingsplan De Krijgsman

Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden maken ingevolge artikel 110c van de Wet geluidhinder in combinatie met artikel 3.11 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat Ontwerpbesluit Wet geluidhinder vaststelling hogere waarden bestemmingsplan De Krijgsman met ingang van donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus 2015 (6 weken) voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman maakt geluidgevoelige bestemmingen mogelijk. De geluidbelasting op die bestemmingen voldoen niet overal aan de waarden zoals die zijn voorgeschreven in de Wet geluidhinder. Het gaat daarbij om wegverkeerslawaai. Die waarden moeten bij de vaststelling van het bestemmingsplan in acht worden genomen wanneer de betreffende gronden in een geluidszone zijn gelegen (weg). Onder voorwaarden is een hogere geluidsbelasting mogelijk. Hiervoor dienen hogere waarden te worden vastgesteld. Hiertoe dient het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder De Krijgsman.

Stukken ter inzage

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen van donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus 2015 (6 weken) gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur bij het Centraal Servicepunt in het gemeentehuis in Muiden.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagelegging gemotiveerde zienswijzen indienen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van Muiden, Postbus 3, 1398ZG te Muiden, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman’. Op verzoek kunt u mondeling een zienswijze inbrengen. Als u nog vragen heeft, of als u een mondelinge reactie wilt geven, dan kunt u bellen met de gemeente, (0294) 210 210.