Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2015, 17598Ruimtelijke plannen
TERVISIELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “KENNISPARK 2013” (NL.IMRO.0153.BP00061-0003)
Logo Enschede
In zijn vergadering van 20 april 2015 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan Kennispark 2013 gewijzigd vastgesteld.
Dit plan heeft betrekking op het Business & Sciencepark en de campus van de Universiteit Twente, het gebied dat globaal begrensd wordt door de spoorlijn Hengelo – Enschede aan de zuidwestzijde, het buitengebied aan de noordwest- en oostzijde en de wijk Twekkelerveld aan de zuidzijde.
Dit plan voorziet in de actualisatie van de huidige planologische regelingen waarbij de huidige situatie als zodanig is bestemd en beperkte ontwikkelingsruimte is opgenomen.
 
Inzien bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 25 juni 2015 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in de centrale hal van het Stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede.
Tot de ter inzage gelegde stukken behoort onder andere een overzicht van de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.
Het Stadskantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 19.30 uur. Wilt u een nadere toelichting op het besluit, dan kunt u daarvoor in het Stadskantoor terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice.
Dit kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor de tijden op maandag van 11:00 - 16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 - 19.30 uur. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14053. Ook kunt u digitaal een afspraak maken via het digitaal loket.
Het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00061-0003
en via het digitaal loket op de website van de gemeente Enschede, www.enschede.nl.
De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina
 
Reageren
Van 26 juni tot en met 6 augustus 2015 kunnen belanghebbenden, schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.