Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2015, 17564Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 juni 2015, nr. WJZ/15045784, houdende regels inzake schoolfruit (Regeling schoolfruit 2015)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op:

Verordening 1308/2013 van de Raad van 17 december 2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;

Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen (PbEU 2009, L 94); en artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

begeleidende maatregelen:

maatregelen als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder b, en tweede lid, tweede volzin, van verordening 1308/2013;

leverancier:

degene die de producten aan de scholen levert en hiervoor steun aanvraagt;

minister:

Minister van Economische Zaken;

nationale strategie:

jaarlijks door de minister vastgestelde strategie als bedoeld in artikel 23, tweede lid, van verordening 1308/2013;

producten:

producten als bedoeld in Bijlage I, delen IX (groenten en fruit) en XI (bananen) van verordening 1308/2013;

schoolfruitregeling:

het stimuleren van groente- en fruitconsumptie bij kinderen en het bijdragen aan gezonde eetgewoonten door het gedurende een bepaalde periode gratis verstrekken van producten aan scholen door erkende leveranciers;

verordening 288/2009:

Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen (PbEU 2009, L 94);

verordening 1308/2013:

Verordening (EG) 1308/2013 van de Raad van 17 december 2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;

verordening 1370/2013:

Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten.

HOOFDSTUK 2. ERKENNING VAN LEVERANCIERS

Artikel 2

 • 1. De minister verleent op verzoek aan maximaal acht leveranciers op volgorde van indiening van een volledige aanvraag voor de periode van één schooljaar een erkenning indien de leverancier:

  • a. voldoet aan de voorwaarden van artikel 7 van verordening 288/2009,

  • b. in staat is producten landelijk te leveren,

  • c. in staat is minimaal 200 scholen te beleveren,

  • d. verklaart dat hij kennis heeft van en akkoord gaat met een forfaitair bedrag aan steun ten bedrage van € 0,21 per portie producten, en

  • e. verklaart akkoord te gaan met belevering van de door de minister toe te wijzen scholen gedurende de perioden van levering, bedoeld in artikel 9, tweede lid.

 • 2. Een verzoek om erkenning wordt ingediend tussen 17 augustus 2015, 9.00 uur, en 31 augustus 2015, 24.00 uur.

 • 3. Een verzoek om erkenning omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. een recent uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 3

 • 1. De minister schorst een erkenning of trekt een erkenning in overeenkomstig artikel 9 van verordening 288/2009.

 • 2. Een leverancier die gedurende een schooljaar kenbaar maakt dat hij afziet van het leveren van schoolfruit verliest door die verklaring de erkenning voor het resterende deel van het schooljaar en kan geen aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, indienen voor het daaropvolgende schooljaar.

 • 3. De minister houdt een openbaar register bij van erkende leveranciers.

HOOFDSTUK 3. DEELNEMENDE SCHOLEN

Artikel 4

 • 1. Een school die wil deelnemen aan de schoolfruitregeling meldt zich tussen 31 augustus en 11 september 2015 hiervoor aan bij de minister.

 • 2. De minister besluit na afloop van de inschrijfperiode op basis van een loting welke scholen aan de schoolfruitregeling deelnemen met inachtneming van het voor fruitlevering bestemde deel van het beschikbare budget dat aan Nederland is toegewezen op grond van artikel 5, tweede lid, van verordening 1370/2013.

 • 3. De minister bepaalt naar rato van het in het verzoek om erkenning aangegeven aantal te beleveren scholen hoeveel en welke scholen aan de erkende leveranciers worden toegewezen.

Artikel 5

Deelnemende scholen:

 • a. zorgen ervoor dat de geleverde producten zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft;

 • b. zorgen ervoor dat de producten op school worden uitgereikt aan en geconsumeerd door alle leerlingen;

 • c. wijzen een medewerker aan die de verspreiding van gratis groenten en fruit coördineert;

 • d. nemen het educatieve materiaal af;

 • e. brengen een EU-Schoolfruitposter als bedoeld in artikel 14 van verordening 288/2009 zichtbaar aan bij de hoofdingang van de school;

 • f. gaan akkoord met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief;

 • g. hebben een inspanningsverplichting om deel te nemen aan begeleidende maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren, gericht op het doel van de schoolfruitregeling;

 • h. vullen de ontvangstverklaring in waarin wordt aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid producten geleverd is;

 • i. werken mee aan controles op grond van deze regeling, en

 • j. nemen deel aan monitoring en evaluaties.

Artikel 6

 • 1. Een erkende leverancier en een deelnemende school sluiten een overeenkomst, waarin tenminste wordt opgenomen:

  • a. de perioden van levering;

  • b. de afleverdata;

  • c. het aantal leerlingen waarvoor producten geleverd worden, en

  • d. de hoeveelheden te leveren producten.

 • 2. De door beide partijen ondertekende overeenkomst wordt uiterlijk 16 oktober 2015 ingediend bij de minister.

 • 3. De school kan het aantal leerlingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, tijdens de periode van levering eenmalig met maximaal 5% wijzigen op basis van de werkelijke mutaties van de school.

 • 4. De wijziging, bedoeld in het derde lid, kan tot uiterlijk 1 december van het schooljaar plaatsvinden.

HOOFDSTUK 4. SUBSIDIE

Artikel 7

 • 1. Producten zijn subsidiabel indien zij:

  • a. van kwaliteitsklasse I zijn;

  • b. vers en onbewerkt zijn;

  • c. geschikt zijn voor directe consumptie; en

  • d. geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet en toegevoegd zout bevatten.

 • 2. Producten zijn subsidiabel indien de verstrekte porties:

  • a. minimaal 10% groenten bevatten;

  • b. maximaal 30% hetzelfde fruit bevatten; en

  • c. een minimaal gemiddeld gewicht van 80 gram per portie hebben dan wel, bij levering van drie porties fruit of groente per week, een minimum gewicht per week van 240 gram.

 • 3. Voor scholen in het voortgezet onderwijs mag van het tweede lid, onderdelen a en b, worden afgeweken.

Artikel 8

Een erkende leverancier ontvangt steun ten bedrage van € 0,21 per portie geleverde producten.

HOOFDSTUK 5. STEUNAANVRAAG

Artikel 9

 • 1. Een erkende leverancier verzoekt de minister in drie termijnen om betaling van steun over de periode waarin hij subsidiabele activiteiten heeft verricht ten behoeve van een deelnemende school als bedoeld in artikel 4.

 • 2. Steunaanvragen van erkende leveranciers worden per periode van levering ingediend, waarbij de eerste periode in 2015 aanvangt in week 45. De perioden van levering zijn:

  a.

  periode 1 (2015):

  week 45-51 (7 weken)

  b.

  periode 2 (2016):

  week 1-7 (7 weken)

  c.

  periode 3 (2016):

  week 10-16 (7 weken)

 • 3. De steunaanvraag wordt ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na de betreffende periode van levering.

 • 4. De steunaanvraag omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. de overeenkomst bedoeld in artikel 6;

  • c. gespecificeerde ontvangstbevestigingen van de beleverde scholen; en

  • d. een bewijs van betaling van de geleverde producten.

Artikel 10

 • 1. De minister kent de steunaanvraag toe indien een erkende leverancier voldoet aan de relevante voorwaarden van verordening 1308/2013, van verordening 288/2009 en van deze regeling.

 • 2. De minister vordert de steun terug indien uit de ingevolge de artikelen 12 en 13 van verordening 288/2009 bedoelde controles blijkt dat de in het eerste lid bedoelde voorwaarden voor steun niet zijn nageleefd.

Artikel 11

 • 1. De Regeling schoolfruit 2014 wordt ingetrokken.

 • 2. De artikelen 6 tot en met 12 van de Regeling schoolfruit 2014 blijven van toepassing op steunaanvragen die voor het schooljaar 2014/2015 zijn ingediend.

Artikel 12

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schoolfruit 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juni 2015

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

1. Aanleiding

Deze regeling geeft uitvoering aan de Europese marktordeningsregels voor de groente- en fruitsector die zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen (PbEU 2009, L 94). Deze regeling betreft het schooljaar 2015/2016, dat loopt van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016. De Regeling schoolfruit 2014, die voor schooljaar 2014/2015 van toepassing is, wordt in artikel 12 ingetrokken. Bepalingen die betrekking hebben op steunaanvragen die zijn ingediend voor het schooljaar 2014/2015 blijven van toepassing voor dat schooljaar.

2. Inhoud van de regeling

Deze regeling geeft de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode gratis groente- en fruitproducten aan kinderen in scholen te verstrekken om op die manier bij te dragen aan het bevorderen van gezonde eetgewoonten. Leveranciers die aan deze regeling willen deelnemen, kunnen tussen 17 augustus 2015, 9.00 uur, en 31 augustus 2015, 24.00 uur een aanvraag voor erkenning voor de periode van één schooljaar indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze erkenning is voorgeschreven in artikel 7 van Verordening 288/2009. De leveranciers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om als erkende leverancier in het register te worden opgenomen. Zo moeten leveranciers in staat zijn om producten landelijk te leveren, minimaal 200 scholen te beleveren en zich rekenschap geven van en akkoord gaan met een forfaitaire vergoeding ter hoogte van € 0,21 per portie geleverd product. Leveranciers worden erkend op volgorde van indiening van een volledige aanvraag tot erkenning. De aanvraag tot erkenning omvat een volledig ingevuld, door de RVO verstrekt, aanvraagformulier en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. Om versnippering en stijging van de uitvoeringskosten vanwege een groot aantal leveranciers te voorkomen wordt het aantal deelnemende leveranciers gemaximaliseerd. Er worden maximaal acht leveranciers erkend, op volgorde van binnenkomst van een volledige erkenningsaanvraag.

Scholen die aan de regeling willen deelnemen kunnen zich tussen 31 augustus en 11 september 2015 aanmelden bij Steunpunt EU-Schoolfruit via de website www.euschoolfruit.nl. De minister besluit op basis van loting welke scholen aan de schoolfruitregeling deelnemen, met inachtneming van het aan Nederland toegewezen EU-budget voor schoolfruit. Ook besluit de minister welke scholen aan welke erkende leverancier worden toegewezen. Uitgangspunt is dat elke leverancier minimaal 200 scholen krijgt toegewezen. Scholen worden vervolgens toegewezen aan leveranciers naar rato van het in de erkenningsaanvraag opgegeven maximum aantal te beleveren scholen.

Deelnemende scholen moeten ervoor zorgen dat de producten op school worden uitgedeeld aan alle kinderen in alle groepen en nemen, om de effectiviteit van de regeling te vergroten, educatief materiaal af dat wordt verstrekt in het kader van de begeleidende educatieve maatregelen. Om bekendheid aan deze EG-regeling te geven, hangen de deelnemende scholen een Europese Schoolfruitposter op. Verder hebben zij onder meer een inspanningsverplichting om gedurende het schooljaar aanvullende activiteiten uit te voeren die bijdragen aan het bevorderen van gezonde eetgewoonten, kennis bij kinderen over de productie van landbouwproducten te vergroten of die kinderen in contact te brengen met tuinbouwbedrijven.

Erkende leveranciers sluiten met deelnemende scholen een overeenkomst waarin in ieder geval de perioden van levering, de afleverdata, het aantal leerlingen en de hoeveelheid te leveren producten worden opgenomen. De scholen krijgen deze producten gratis verstrekt en de leveranciers ontvangen de vergoeding voor de producten in de vorm van steun. Steun wordt gegeven voor verse en onbewerkte groenten en fruit. Om in aanmerking te komen voor steun worden er voorwaarden gesteld aan de kwaliteit, de variatie en het gewicht per portie van de geleverde producten. De kosten worden vergoed op basis van een forfaitair bedrag per portie van € 0,21. Dit bedrag is vastgesteld op basis van berekeningen van het LEI en omvat zowel een vergoeding voor de kosten voor het product als voor distributie en vervoer. Subsidiabele kosten voor distributie en vervoer omvatten transportkosten, orderverzamelkosten, kosten voor coördinatie van de distributie en het transport, kosten van verpakkingsmateriaal, kosten van een distributiecentrum gedurende de schoolfruitperiode, contact met scholen over de productlevering en terugkoppeling hiervan, alsmede administratiekosten met betrekking tot de schoolfruitleveringen. Loonkosten voor distributie en vervoer alsmede een redelijke marge zijn eveneens inbegrepen. Het EU-cofinancieringspercentage voor deze regeling bedraagt 75%. Het door het LEI berekende forfaitaire bedrag van € 0,21 komt overeen met 75% van de gemiddelde werkelijke kosten (voor zover subsidiabel). Leveranciers dienen zelf te zorgen voor financiering van de overige 25% van de subsidiabele kosten. Steunaanvragen worden na afloop van drie perioden van belevering, die 7 weken duren, ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De Minister van Economische Zaken wordt aangewezen als bevoegde autoriteit om de besluiten te nemen en de handelingen te verrichten die voortvloeien uit de Europese verordeningen. Het toezicht op de naleving wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In de loop van het schooljaar 2015/2016 zal in het kader van de begeleidende maatregelen de mogelijkheid geopend worden voor geïnteresseerde organisaties om bedrijfsbezoeken aan tuinbouwbedrijven aan te bieden aan deelnemende scholen. Openstelling van een tenderprocedure hiervoor zal plaatsvinden nadat de EU-uitvoeringsbepalingen over onder andere de te hanteren criteria voor de selectie van aanbieders van bedrijfsbezoeken zijn vastgesteld en gepubliceerd (besluitvorming wordt verwacht in het najaar). Hiertoe zal de onderhavige regeling te zijner tijd worden aangepast.

3. Regeldruk

Deze regeling strekt ertoe uitvoering te geven aan de Europese marktordeningsregels voor de groente- en fruitsector Deze regeling vervangt de Regeling schoolfruit 2014 die van toepassing is op schooljaar 2014/2015. Ten opzichte van de Regeling schoolfruit 2014 is er geen sprake van nieuwe administratieve lasten of inhoudelijke nalevingskosten.

4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze datum is in afwijking van de lijn met het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten voor regelgeving, dat inhoudt dat ministeriële regelingen slechts inwerkingtreden per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

De reden voor deze afwijking is om een goede voorbereiding van de uitvoering van de regeling in schooljaar 2015/2016, dat aanvangt per 1 augustus 2015, mogelijk te maken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijjksma