Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2015, 17359Vergunningen
Verleende omgevingsvergunning uitloopgebied Assenrade, Hattem
Logo Hattem
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten: uitvoeren werk of werkzaamheid (aanleg) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het inrichten van het uitloopgebied Assenrade in Hattem, kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie G, nummers 671, 672, 760, 851, 923 en 941.
 
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 juni 2015 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl of telefonisch (038) 4431616 een afspraak maken.
 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.
 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
  • 1.
    degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • 2.
    de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • 3.
    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.