Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2015, 17352Overig
Besluit Wet geluidhinder - Zuidzijderweg 17 Oud Ade
Logo Kaag en Braassem
De Omgevingsdienst West-Holland heeft een besluit genomen om een hogere waarde vast te stellen conform artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).
Op basis van de Wgh dient bij het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.
De wijziging van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een woning op te richten. Ten behoeve van dit plan heeft RHO een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het akoestische onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde voor het wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in artikel 82 van de Wgh, ten gevolge van het verkeer op de A4 ter plaatse van de nieuw te realiseren woning zal worden overschreden.
De Omgevingsdienst heeft hogere waarden vast gesteld vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 53 dB voor de nieuwe woning.
Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.
In Hier! nieuws uit de polder hebben wij een advertentie geplaatst, waarin melding wordt gemaakt van de beschikking en de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen.
Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 18 juni 2015 tot en met woensdag 5 augustus 2015 in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U kunt de stukken inzien tijdens de werkdagen maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, op woensdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur en op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30.
Beroep instellen
Tegen de beschikking kan tot en met donderdag 6 augustus 2015 een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud).
Dit kunnen belanghebbenden doen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.
Voorlopige voorziening
Het besluit treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij zo’n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
  • 1.
    de procedurekamer, tel. 071-4083117 (procedure)
  • 2.
    de heer D. Baars, tel. 071-4083371 (inhoudelijk)
  • 3.
    Klantadviseurs Ruimtelijke Ordening van de gemeente Kaag en Braassem, tel. 071-3327272 (ruimtelijke ordeningsaspecten)
 
Leiden, 19 mei 2015
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem,
 
Mw. S. Bisoen