Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2015, 17298Vergunningen

Logo Hoogeveen
Voornemen verlenen omgevingsvergunning Carstendijk 24–34 (uitgebreide procedure), Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn een vergunning te verlenen voor:

  • Carstensdijk 24, 26, 28, 30, 32 en 34 (voorlopig), te Elim, bouwen van 6 woningen

    (artikel 2.1, lid 1, sub a en sub c van de Wabo).

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 24 juni 2015 tot en met 5 augustus 2015, in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen en zijn tevens te raadplegen op www.hoogeveen.nl/inzage. Tijdens de inzagetermijn kunt u bij B&W mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Als u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Jeroen Kraag van team vergunningen.