Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2015, 16929Ruimtelijke plannen
1e Wijziging bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Japan-laan/Thailandlaan
Logo Aalsmeer
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat in procedure wordt gebracht het wijzigingsplan ‘1e Wijziging bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Japan-laan/Thailandlaan’ (IDN : NL.IMRO.0358.05H-OW01).
Er komt een bedrijf in één bouwlaag op een kavel Thailandlaan hoek Japanlaan in deelgebied 9 en 10 van Green Park Aalsmeer. Aan deze ontwikkeling kan medewerking worden verleend met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk om de verkaveling aan te passen.
Het perceel is gelegen in het noordelijk deel van Aalsmeer, aan de oostzijde, tegen de grens aan van Amstelveen, de Legmeerdijk. Het is gelegen ten noord-oosten van de bloemenveiling Flora Holland, ten zuid-westen van Oosteinde. Het is gelegen tussen de wegen Hornweg (noord), Machineweg (west), Legmeerdijk (zuid) en de nieuwe N201 (oost).
Ter informatie:
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 19 juni tot en met 30 juli 2015:
  • bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575;
  • bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-stelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);
  • Via de website ruimtelijkeplannen.nl link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.05H-OW01;
  • via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
Aalsmeer, 18 juni 2015