Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2015, 16899Verkeersbesluiten
INSTELLEN EENRICHTINGSVERKEER WILLEM DE RIJKELAAN, ANNA VAN HANNOVERSTRAAT, ANNA VAN SAKSENSTRAAT EN ANNA VAN BURENSTRAAT.
Logo Waddinxveen
1. Aanleiding
Met de herinrichting van de Willem de Rijkelaan, Anna van Hannoverstraat, Anna van Saksenstraat en Anna van Burenstraat zijn de rijbanen versmald om extra parkeervakken te kunnen realiseren.
 
2 . Vereiste verkeersbesluit
Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.
Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.
 
3 . Motivering
Uit oogpunt van de vrijheid van het verkeer en is het gewenst om eenrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)fietsers in te stellen.
 • -
  de weginrichting moet in overeenstemming zijn met de eisen welke conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig en het BABW aan 30 km/uur erftoegangswegen worden gesteld;
 • -
  door het toepassen van een smalle rijbaan kunnen extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd;
 • -
  op erftoegangswegen met een breedte kleiner dan 4,80 meter wordt volgens de ASVV 2012 (CROW: Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) eenrichtingsverkeer aanbevolen;
 • -
  omrijdafstand is beperkt;
 • -
  gemotoriseerd verkeer kan elkaar niet in twee richtingen passeren;
 • -
  fietsers en bromfietsers kunnen tegemoetkomend verkeer wel passeren;
 • -
  de brandweer moet ter plaatse van calamiteit voldoende ruimte hebben om ongehinderd met voertuig ter plaatse te kunnen komen en uit te kunnen stappen;
 • -
  eenrichtingsverkeer vormt een goede verkeers-circulatiemaatregel waarmee de doorgang en vrijheid van het verkeer gewaarborgd kan worden en welke door de beperkte breedte van de weg en onmogelijkheid elkaar in tegengestelde richting te passeren in belangrijke mate een zelfhandhaafbare maatregel is;
 • -
  de snelheid blijft beperkt als gevolg van plateau’s op kruisingen en aanvullende drempels;
 • -
  de nieuwe inrichting is besproken in het verkeersoverleg van 31 oktober 2013.
In de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.
Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.
 
4. Overleg
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaats gevonden met de verkeersadviseur van de politie, district Den Haag. Hij bracht ten aanzien van de Anna van Hannoverstraat, Anna van Saksenstraat en Anna van Burenstraat een negatief advies uit met betrekking tot handhaafbaarheid en veiligheid. Politie is van mening dat eenrichtingsverkeer door een deel van het verkeer niet zal worden opgevolgd (handhaafbaarheid) en tot hogere snelheden (verkeersonveiligheid) kan leiden.
Nadere afweging n.a.v. advies politie
In tegenstelling tot het advies van politie is de wegbeheerder van mening dat de snelheid op deze wegen gezien het smalle wegprofiel en de korte rechtstanden (max. 50 meter) beperkt zal blijven. De inrichting van de weg voldoet volledig aan de richtlijnen voor een duurzaam veilige inrichting van erftoegangswegen van het CROW waarmee deze conform de wettelijke Uitvoeringsvoorschriften BABW in overeenstemming is met de geldende maximum snelheid. De veiligheid op de weg is met de nieuwe inrichting dan ook gewaarborgd. Tevens is de verkeersstructuur in de hofjes zeer logisch en zijn de omrijdafstanden zo minimaal dat het eenrichtingsverkeer zeer wel geaccepteerd zal worden en gevaar voor negatie van het eenrichtingsverkeer te verwaarlozen zal zijn.
 
5. Belangenafweging
Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f wordt besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb.
Tijdens de bewonersavond op 13 mei 2014 zijn de ontwerpen inclusief verkeersmaatregelen met de bewoners besproken. Een goede bereikbaarheid van alle woningen blijft gegarandeerd. Dit besluit heeft dan ook geen onevenredig nadelige gevolgen als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht. Gelet daarop kan gevoeglijk worden gesteld, dat bij de besluitvorming ter zake de gewenste zorgvuldigheid zoals opgenomen in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht genoegzaam in acht is genomen.
De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.
 
6. Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:
Het instellen van eenrichtingsverkeer uitgezonderd voor (brom)fietsers op de Willem de Rijkelaan, Anna van Hannoverstraat, Anna van Saksenstraat en Anna van Burenstraat door het plaatsen van borden C02 en C03 met onderborden OB54 “uitgezonderd fietsers en bromfietsers” van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
Bovenstaande conform het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), bijlage 1 en de bij dit besluit behorende tekening “Inrichting openbare ruimte Willem de Rijkelaan e.o.”.
 
Waddinxveen, 15 juni 2015
 
Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,
 
R.Luimes
 
N.B.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.
Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).
U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.
Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
 • a.
  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;
 • b.
  afdeling voorlichting ter publicatie;