Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2015, 16378Ruimtelijke plannen

Logo Hardinxveld-Giessendam
Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan ‘De Blauwe Zoom – Woongebied’ en besluit hogere waarden maximaal toegestane geluidsbelasting De Blauwe Zoom, Hardinxveld-Giessendam

Burgemeester en wethouder van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maken op grond van artikel 3.8 lid 4 van en artikel 6.14 lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene Wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 11 juni 2015 het bestemmingsplan en exploitatieplan “De Blauwe Zoom – Woongebied” heeft vastgesteld.

Tevens wordt bekendgemaakt dat het college van burgemeester en wethouders een hogere waarden besluit heeft vastgesteld voor de ontwikkeling van woningbouw in De Blauwe Zoom

Bestemmingsplan “De Blauwe Zoom – Woongebied”

Het bestemmingsplan (planid-nummer: NL.IMRO.0523.BP2013BZWONEN-VG01) vormt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van de woonwijk De Blauwe Zoom in Hardinxveld-Giessendam.

Het plangebied wordt in globale zin begrensd door de Schapedrift, de Jonathan, Buitendams en de Zwijnskade.

De totale planontwikkeling voorziet in de bouw van circa 600 woningen. De ontwikkeling van het woongebied vindt gefaseerd plaats. Voor het oostelijk deel van het plangebied is een globale woonbestemming opgenomen. Omdat het totaal te ontwikkelen woongebied (naar verwachting) niet binnen de planperiode van het bestemmingsplan zal worden gerealiseerd, is het westelijk deel van het plangebied conserverend (agrarisch) bestemd. Zodra de behoefte bestaat om dit plandeel te ontwikkelen zal hiervoor te zijner tijd een separate bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

Ook wordt in het bestemmingsplan o.a. de uitbreiding van het kerkgebouw op het perceel Buitendams 384 gefaciliteerd en is de mogelijkheid opgenomen van een (al dan niet zelfstandige) horecafunctie bij sporthal De Appelgaard.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vastgesteld. Dit naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen. Verder is bij de verwerking van de ingediende zienswijzen ambtelijk geconstateerd dat het ontwerpbestemmingplan op een aantal punten aanpassing behoeft.

De wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht zijn vermeld in de Zienswijzennota, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd.

Exploitatieplan “De Blauwe Zoom – Woongebied”

Het exploitatieplan (planid-nummer: NL.IMRO.0523.EPDBZ2012-VG01) heeft betrekking op dat deel van het plangebied waaraan de bestemming “Woongebied” is toegekend. Het exploitatieplan geeft inzicht in de voorgenomen werken en werkzaamheden, de nutsvoorzieningen en de inrichting van het openbaar gebied. Het geeft ook regels en eisen hiervoor. Voorts bevat het exploitatieplan een exploitatieopzet. Deze opzet is de basis voor het verhaal van de kosten van de grondexploitatie.

Besluit hogere waarden

Op 12 mei 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit genomen ten aanzien van hogere waarden voor de bouw van woningen in het plangebied.

De hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai zijn noodzakelijk om de bouw van de woningen in het woongebied De Blauwe Zoom mogelijk te maken.

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van het besluit.

Ter inzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan “De Blauwe Zoom – Woongebied”, alsmede het besluit hogere waarden liggen met ingang van 18 juni 2015 tot en met 29 juli 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Hardinxveld-Giessendam en zijn te raadplegen op de gemeentelijke website: www.hardinxveld-giessendam.nl (actueel>documenten ter inzage).

Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Beroepsmogelijkheid

Bestemmingsplan

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de ter inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Exploitatieplan en Besluit hogere waarden

Tegen het vaststellingbesluit kan gedurende de ter inzagetermijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze op het ontwerpexploitatieplan en ontwerpbesluit hogere waarden kenbaar te hebben gemaakt.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan, het exploitatieplan en het besluit hogere waarde treden daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Crisis en Herstelwet

Op de hiervoor genoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.