Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2015, 16150Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 juni 2015, nr. WJZ/15060092, tot wijziging van de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015 en de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op:

  • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/747 van de Commissie van 11 mei 2015 tot afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014, wat betreft de uiterste datum voor de indiening van de verzamelaanvraag, steunaanvragen of betalingsaanvragen, de uiterste datum voor de mededeling van wijzigingen in de verzamelaanvraag of betalingsaanvraag en de uiterste datum voor aanvragen voor de toewijzing van betalingsrechten of de verhoging van de waarde van betalingsrechten in het kader van de basisbetalingsregeling voor het jaar 2015 (PbEU L 119);

  • de artikelen 15, 19, 24, 25 en 27 van de Landbouwwet;

  • artikel 12a van het Besluit heffing preventie dierziekten;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘15 mei 2015’ vervangen door: 15 juni 2015.

B

In artikel 5, tweede lid, wordt ‘uiterlijk op 15 mei 2015’ vervangen door: uiterlijk op 15 juni 2015.

C

In Bijlage 1, onderdeel bijlage Huisvesting, vervalt:

a. in de tabel met opschrift ‘Opgave Huisvesting’ de kolom met aanduiding ‘Vergund dieraantal’;

b. in de invulinstructie die is opgenomen na de in onderdeel a genoemde tabel het tekstblok met de aanduiding ‘Kolom 5: Vergund dieraantal’;

c. in de tabel met opschrift ‘Opgave Huisvesting (volgblad)’ de kolom met aanduiding ‘Vergund dieraantal’.

ARTIKEL II

De Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2.3 wordt na het vierde lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. In afwijking van het tweede lid worden voor 2015 geen rechtstreekse betalingen toegekend aan landbouwers die niet uiterlijk op 15 juni 2015 zijn ingeschreven of waarvan de onderneming niet uiterlijk op 15 juni 2015 is ingeschreven in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, onder de vermelding van de verkorte omschrijving van een landbouwactiviteit, overeenkomstig artikel 11, onderdeel b, of artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van het Handelsregisterbesluit 2008.

B

Aan artikel 4.2 wordt na het vijfde lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. In afwijking van het derde lid wordt de verzamelaanvraag in het kalenderjaar 2015 bij de minister ingediend in de periode van 1 april tot en met 15 juni.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juni 2015

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

Op 12 mei 2015 is in werking getreden Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/747 van de Commissie van 11 mei 2015 tot afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014, wat betreft de uiterste datum voor de indiening van de verzamelaanvraag, steunaanvragen of betalingsaanvragen, de uiterste datum voor de mededeling van wijzigingen in de verzamelaanvraag of betalingsaanvraag en de uiterste datum voor aanvragen voor de toewijzing van betalingsrechten of de verhoging van de waarde van betalingsrechten in het kader van de basisbetalingsregeling voor het jaar 2015 (PbEU L 119) (hierna: uitvoeringsverordening).

De onderhavige wijzigingsregeling wijzigt de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2015 en de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB. Hiermee is uitvoering gegeven aan de in de uitvoeringsverordening opgenomen bevoegdheid van de lidstaten om in 2015 uitstel te verlenen voor indiening van aanvragen die betrekking hebben op rechtstreekse betalingen en steunregelingen die onderdeel zijn van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s. Dat betekent dat de gecombineerde opgave, waar de verzamelaanvraag inzake aanvraag en activering van betalingsrechten, betaling van rechtstreekse betalingen, alsmede aanvragen inzake de Regeling subsidiëring brede weersverzekering én de subsidieverordeningen natuur- en landschapsbeheer (van de provincies) onderdeel van uitmaakt, uiterlijk op 15 juni 2015 bij de Minister van Economische Zaken moet zijn ingediend in plaats van uiterlijk op 15 mei 2015 (Artikel I, onderdeel A, en Artikel II, onderdeel B). In verband met deze nieuwe indieningsdatum is er voor gekozen tevens de datum waarop landbouwers of landbouwondernemingen moeten zijn ingeschreven in het handelsregister (om in 2015 in aanmerking te kunnen komen voor toekenning van rechtstreekse betalingen) op 15 juni te stellen (Artikel II, onderdeel A).

De opgave gebruik gewaspercelen, de opgave landbouwtelling en de opgave Diergezondheidsfonds maken, net als hiervoor vermelde aanvragen, deel uit van de gecombineerde opgave. De nieuwe indieningsdatum van 15 juni 2015 ziet dus ook op deze onderdelen van de gecombineerde opgave (Artikel I, onderdelen A en B). Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat peildata – die eveneens onderdeel zijn van de gecombineerde opgave – inzake de toestand van de veestapel (1 april 2015), de beteelde percelen (15 mei 2015) en de naam van de gewassen waarmee de percelen worden beteeld (15 mei 2015), hiermee niet zijn gewijzigd.

Eén van de opgaveverplichtingen van de landbouwtelling betrof de ‘vergunde dieraantallen’. Zoals aangegeven in mijn brief van 3 juni 2015 aan LTO Nederland, die op 3 juni 2015 in afschrift aan de Voorzitter van de Tweede-Kamer der Staten-Generaal is verzonden (brief van 3 juni 2015: nr. 2015Z10234), zijn die gegevens niet nodig om een nauwkeurige emissie en depositie te berekenen in het kader van de monitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarom is betreffende opgaveverplichting uit de landbouwtelling geschrapt (Artikel I, onderdeel C).

Deze wijzigingsregeling leidt niet tot verandering van de uit de gecombineerde opgave voortvloeiende lastendruk.

Het voornemen om van de uitstelmogelijkheid voor indiening van de verzamelaanvraag gebruik te maken, was al kenbaar gemaakt met mijn brief van 10 april 2015 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2014/15, 28 625, nr. 224, blz. 5). Ook heeft RVO.nl in de voorlichting ondernemers geïnformeerd over het uitstel van de indiening van de gecombineerde opgave zodat ondernemers hierop tijdig konden anticiperen. Omdat deze wijzigingsregeling begunstigend is, geschiedt de inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2015; dit is het tijdstip dat verplichting van de gecombineerde opgave voor 2015 werd ingevoerd (Artikel III).

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma