Kennisgeving voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport voor de luchthaven Schiphol, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen om een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) te verankeren. Voor de besluitvorming hiertoe wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Er is door de initiatiefnemer van het MER, Amsterdam Airport Schiphol, een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het MER gemaakt. Daarin wordt onder meer aangegeven wat in het MER wordt onderzocht en welke milieueffecten worden bepaald. De Notitie reikwijdte en detailniveau ligt van 16 juni tot en met 13 juli 2015 voor inspraak ter inzage. Eenieder kan op deze notitie reageren.

Waarom een voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport Schiphol?

Op 1 oktober 2008 heeft de zogeheten Alderstafel Schiphol (een overleg tussen bewoners, bestuurlijke partijen en de luchtvaartsector) advies uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2020. Een van de kernpunten uit dit advies is het uitwerken van een nieuw normen- en handhavingstelsel, dat uitgaat van het gebruik van die banen die de minste hinder voor de omgeving met zich mee brengen. Dit nieuwe stelsel dient ter vervanging van het bestaande normen- en handhavingsysteem, dat uitgaat van grenswaarden in handhavingspunten.

De Alderstafel Schiphol heeft vervolgens een voorstel ontwikkeld voor zo’n nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol, waarmee in de periode 2010 tot 2012 is geëxperimenteerd. In oktober 2013 heeft de Alderstafel een definitief advies voor het nieuwe stelsel aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij het nieuwe stelsel in wetgeving zal verankeren door wijzigingen van de Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) Schiphol. Om het LVB te kunnen wijzigen, is een milieueffectrapport (MER) nodig, waarin de milieu effecten van het nieuwe normen- en handhavingstelsel inzichtelijk worden gemaakt.De Notitie reikwijdte en detailniveau beschrijft onder meer wat in het MER zal worden onderzocht en welke milieueffecten worden bepaald.

Hoe kunt u reageren?

Eenieder kan reageren op de Notitie reikwijdte en detailniveau van 16 juni tot en met 13 juli 2015. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal.

Dit kan via www.platformparticipatie.nl.

Schriftelijk reageren kan ook. U kunt uw zienswijze sturen aan Directie Participatie, NRD MER Schiphol, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Ten slotte kunt u ook mondeling reageren. Daarvoor kunt u een afspraak maken door te bellen met de Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.

Wij zijn met name geïnteresseerd in de volgende aspecten:

  • Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?

  • Welke aspecten mogen volgens u niet ontbreken in het milieuonderzoek?

Waar kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien?

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en andere relevante documenten vindt u op www.platformparticipatie.nl.

De Notitie reikwijdte en detailniveau ligt van 16 juni tot en met 13 juli 2015 tevens ter inzage op de volgende locaties:

  • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag;

  • Omgevingsraad Schiphol, Polarisavenue 85 B (Transpolisgebouw), Hoofddorp.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Uw zienswijze zal, samen met de zienswijzen van anderen, het advies van de Commissie voor de m.e.r. en de inbreng van de wettelijke adviseurs, worden betrokken bij het advies dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal geven aan Amsterdam Airport Schiphol. De Notitie reikwijdte en detailniveau en het advies van het ministerie vormen samen de leidraad voor de uitvoering van het milieuonderzoek. Het hieruit resulterende MER zal ten grondslag liggen aan het te wijzigen Luchthavenverkeerbesluit. Het ontwerp van dit besluit zal begin 2016 samen met het MER ter inzage worden gelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de Notitie reikwijdte en detailniveau kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 64 80 of e-mail luchtvaart@minienm.nl. Met vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 89 99.

Naar boven